24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش حساسیت به تقویت در نوجوانان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Adolescent, Depression, Behavioral inhibition system (BIS), Behavioral activation system (BAS)
پژوهشگران فریده السادات حسینی (نفر اول) ، علی پاکیزه (نفر دوم)

چکیده

افسردگی رایجترین اختلال روانی است که میزان آن در سالهای اخیر افزایش یافته است. افسردگی به دلیل گستردگی و شیوع در بین مراجعان روان پزشکی و روانشناسی، سرماخوردگی روانی نامیده میشود. اختلالات افسردگی در دوران کودکی و نوجوانی میتواند منجر به بیماری، مشکلات بینفردی و روانی-اجتماعی شود. باتوجه به پایین آمدن سن شیوع افسردگی و فراگیر شدن آن در بین نوجوانان ،در این پژوهش به بررسی پیش بینی افسردگی نوجوانان بر اساس سیستمهای بازدارنده و فعالسازی رفتار پرداخته شده است. جامعه آماری 93 میباشند. روش نمونه- - این پژوهش دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان باغملک در پایهی اول و دوم در سال تحصیلی 94 گیری، خوشهای تصادفی چندمرحلهای بود؛ بدین ترتیب که ابتدا نه مدرسه انتخاب شدن و سپس از هر مدرسه سه کلاس به طور تصادفی انتخاب گردید. پرسشنامهها با هماهنگی مدیر و معلمان مدرسه در بین دانشآموزان توضیح گردید. زمان لازم برای کامل کردن پرسش- نامهها حدود 30 دقیقه بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامهی خلق و احساس آنلوگد، کاستلو، پیلکز و ویندز) 1987 ( و مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری کارور و وایت ) 1994 ( است. جهت تحلیل آماری داده ها از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته های تحلیل رگرسیون نشان داد سیستم بازدارندهی رفتاری و بعد سائق میتوانند افسردگی نوجوانان را پیشبینی کند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، سیستم بازدارندهی رفتاری نقش مهی در پیشبینی افسردگی نوجوانان دارد.