24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه ابعاد تعالی شخصیت وعوامل مرتبه دوم ساختار شانزده عاملی شخصیت
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
personality-transcendence-
پژوهشگران علی پاکیزه (نفر اول) ، المیرا بساق (نفر دوم)

چکیده

شخصیت از دیدگاه روانشناسان عبارت است از الگویی نسبتا پایدار از خصوصیات و شیوه های رفتاری و کیفیت سازگاری شخص که واجد دو ویژگی فردیت و همسانی بوده و او را از دیگران متمایز می کند. تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین ابعاد تعالی شخصیت و عوامل 16 گانه شخصیت اجرا گردید. 160 نفر از دانشجویان دانشگاه خلیج فارس با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه های تعالی شخصیت و 16 عاملی شخصیت را تکمیل نمودند. یافته ها نشان داد که تعالی شخصیت به طور کلی با هفت عامل از هشت عامل مرتبه دوم ساختار شخصیت از منظر کتل یعنی عوامل برونگرایی، انعطاف پذیری، کنترل غرایز، سازگاری و قدرت رهبری همبستگی مثبت معنادار و فقط با عامل اضطراب همبستگی منفی معناداری دارد. همچنین تعالی شخصیت بیشترین همبستگی مثبت را با عامل کنترل غرایز نشان میدهد.