24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش بلوغ هیجانی و اجتماعی در پیش بینی نظام ارزشی دانشجویان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Emotional maturation, Social maturation, individual values
پژوهشگران علی پاکیزه (نفر اول) ، مریم بهزادفر (نفر دوم) ، مریم کشاورز (نفر سوم)

چکیده

ارزش های فردی مجموعه ای از نگر شها و توانایی ها را ایجاد می کند که به رشد شخصیت انسان به عنوان فردی شایسته از نظر اجتماعی کمک می کند. هر انسان به مرحلهی معینی از انسجام شخصیت اجتماعی می رسد که عملکرد او در سازمان اجتماعی را تعیین می کند. بلوغ اجتماعی سازه ای است مرکب از مهارتها و کفایتهای متعدد که حیطه های مختلفی را در بر میگیرد، و بلوغ هیجانی حالتی است که فرد می تواند با احترام به تفاوت ها، حل کردن مسائل و مشکلات، بیان نظرات، و برقراری و حفظ روابط خوب با دیگران، به صورت مسالمت آمیز زندگی کند. با توجه به اینکه بلوغ هیجانی و اجتماعی، می توانند واکنش های خاص ما به یک رویداد خاص باشند و با در نظر گرفتن تاثیری که هیجانات روی آرمان ها و افکار فرد دارند، هدف این پژوهش بررسی نقش بلوغ هیجانی و اجتماعی در نظام ارزشی دانشجویان می باشد. جامعه آماری این پژوهش، 94 میباشد. اعضای نمونه 353 دانشجو و روش - دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر در سال 93 نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای میباشد. به منظور جم عآوری اطلاعات از دو ابزار تعالی شخصیت پاکیزه و ارزش های با استفاده از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل ،spss فردی شوارتز استفاده گردید. داده ها در نرم افزار شدند. نتایج نشان داد که رابطه ی مثبت و معناداری بین این متغیر با ارزش های خودرهبری، برانگیختگی، لذت، خیرخواهی، و جهان گرایی وجود دارد.