24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثربخشی آموزش شیوه های تعالی بخشی شخصیّت بر خودکنترلی و مقاومت در برابر وسوسه در دانشجویان
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Personality transcendence, self control, temptation
پژوهشگران زهرا شیروانی (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، مهناز جوکار (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: تعالی خود به معنای تلاش انسان برای یافتن جنبه های مثبت زندگی است. تعالی خود همچنین به معنای تلاش برای گسترش دادن ابعاد بین فردی، درون فردی، فراشخصی و زمانی است. این سازه همچنین به معنای تلاش فزاینده انسان برای کشف معناداری در زندگی، کمک به دیگران و دریافت کمک از جانب دیگران می باشد. تعالی شخصیّت نیز به عنوان سازمانی پویا از باورها، رفتارها و هیجانات سازماندهی شده بر اساس ارزش های دینی، معنوی و اخلاقی تعریف شده است. یافته ها بیانگر رابطه معنادار تعالی شخصیّت با خودکنترلی و به طور کلی سلامت روان می باشد. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش شیوه-های تعالی بخشی شخصیّت بر خودکنترلی و مقاومت در برابر وسوسه صورت گرفت. روش شناسی: مطالعه حاضر در قالب یک طرح آزمایشی پیش-آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در دانشگاه خلیج فارس بوشهر اجرا گردید. شرکت کنندگان در گروه آزمایش در یک دوره 10 جلسه ای آموزش شیوه های تعالی بخشی شخصیّت شرکت کردند. همه اعضای گروه های آزمایش و کنترل مقیاس خودکنترلی تانجی را قبل از مداخله و بعد از مداخله تکمیل کردند. و پس از اتمام جلسات آموزشی سناریوی مقاومت در برابر وسوسه نیز بر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره نشان داد که آموزش شیوه های تعالی بخشی شخصیّت باعث افزایش خودکنترلی و مقاومت در برابر وسوسه می شود. نتیجه گیری: از یافته های این پژوهش استنباط می شودکه-رویکرد آموزشی تعالی شخصیت روشی اثربخش در افزایش خودکنترلی دانشجویان بود است. و با اشاره به این موضوع که بخش قابل توجهی از آسیب شناسی روانی کودکان و بزرگسالان به نحوه کنترل و به ویژه به نارسایی در خودکنترلی آن ها مربوط می شود و نیز مشکلات خودکنترلی اهمیت عمده ای در اکثر اختلالات روانپزشکی دارد در همین زمینه چون اکثر افرادی که سطح خودکنترلی پایین تری دارند بیشتر در معرض رفتارهای ضد اجتماعی قرار دارند. که این خود باعث کاهش سلامت روان افراد و در مقیاس کلی تر کاهش سلامت عمومی جامعه می شود. لذا نتایج این تحقیق می‏تواند قابل کاربرد توسط مراکز ترک اعتیاد و به خصوص روانشناسان و مشاوران مدرسه باشد.