24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تعالی شخصیت، به عنوان یک تعدیلگر در رابطهی بین ارزشهای فردی و رفتارهای وابسته به این ارزشها
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Keywords: Self-transcendence,personal values, behavior
پژوهشگران مریم بهزادفر (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، یوسف دهقانی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: در سالهای اخیر، سازههای روانشناختی از قبیل معنویت و خودتعالی موضوع تعداد زیادی از تحقیقات بودهاند. تعالی شخصیت، به عنوان سازمانی پویا از باورها، هیجانات و رفتارهای سازمانیافته براساس ارزشهای دینی، معنوی و اخلاقی، یکی از جدیدترین سازهها در روانشناسی شخصیت است. هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش تعدیلگرانهی تعالی شخصیت بر رابطهی بین ارزشهای فردی و رفتارهای وابسته به آن ارزشها اجرا گردید. روششناسی: مطالعهی حاضر از نوع همبستگی است. جامعهی آماری این پژوهش، شامل کلیهی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر است که در سال 93 - 94 تحصیل میکردند. اعضای نمونه شامل 590 دانشجو ) 353 دختر و 237 پسر( میباشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای انتخاب شدند. مقیاسهای بکار برده شده در این مطالعه شامل پرسشنامهی تعالی شخصیت، و پرسشنامهی ارزشهای شوارتز و سناریوهای سنجش رفتار بودند که در اختیار دانشجویان قرار داده شد. دادهها با استفاده مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. یافتهها: نتایج نشان داد که به جز تاثیر تعالی شخصیت بر رابطهی موفقیت با رفتار مربوط به این ارزش، تاثیرات تعدیلگرانهی تعالی شخصیت بر رابطهی سایر ارزشها و رفتارهای وابسته به آنها شامل ارزشهای جهان گرایی،خیرخواهی، امنیت، قدرت، همنوایی، سنت گرایی، خوداتکایی، لذت طلبی، و برانگیختگی معنادار می باشد. نتیجهگیری: تعالی شخصیت موجب استحکام شخصیت و مقاومت بیشتر آن در مقابل عوامل موقعیتی میشود و در نتیجه تاثیر زیادی در این دارد که افراد بر اساس ارزشهایشان رفتار کنند.