24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش اهداف پیشرفت ، التزام رفتاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ADHD ، دارای مشکل تحصیلی و عادی دبیرستان های پسرانه شهرستان قائمیه در سال تحصیلی 13911392
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
اهداف پیشرفت ،پیشرفت تحصیلی ،التزام رفتاری، دانش آموزان ADHD ، دارای مشکل تحصیلی .
پژوهشگران مرضیه قرقانی (دانشجو) ، سید موسی گلستانه (استاد راهنما) ، علی پاکیزه (استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، ارائه یک مدل ساختاری برای نشان دادن نقش اهداف پیشرفت ،پیشرفت تحصیلی ،التزام رفتاری در دانش آموزان ADHD ، دارای مشکل تحصیلی و عادی درمدارس دبیرستان پسرانه است. برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای استفاده شد . بدین منظور ، تعداد 500 نفر از دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل دبیرستانهای شهرستان قائمیه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل مقیاس اهداف پیشرفت 12سوالی (الیوت و مک گریگور)،انگیزه تحصیلی 44سوالی(مارتین،2007)، معدل ترم قبل دانش آموزان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی، مشاهده ی کارنامه دانش آموزان و پرسش از معلمان در مورد عملکرد تحصیلی دانش آموزان به عنوان شاخص مشکل تحصیلی و مقیاس کمبودتوجه –بیش فعالی 18سوالی کسلر و همکاران (2005) بوده است. روشهای آماری تجزیه و تحلیل داد ه ها استفاده ازداده های توصیفی و مدل معادلات ساختاری بود. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل به خوبی برازنده داده ها است. هدف عملکردی- گرایشی با خودکارآمدی، کنترل نامطمئن، اجتناب از شکست و اضطراب امتحان رابطه مستقیم معنی داری دارد، اما با متغیرهای پیشرفت تحصیلی، پایداری، یادگیری مداری، ارزش گذاری، مدیریت تکلیف، برنامه ریزی، عدم التزام و ناتوان سازی رابطه معنی داری ندارد. هدف عملکردی-اجتنابی با برنامه ریزی، عدم التزام، اجتناب ازشکست و اضطراب امتحان رابطه مستقیم معنی داری دارد ولی با متغیرهای پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی، پایداری، یادگیری مداری، ارزش تکلیف و ناتوان سازی رابطه مستقیم معنی داری ندارد. هدف تسلطی- اجتنابی با کنترل نامطمئن، اجتناب از شکست و اضطراب امتحان رابطه دارد اما با سایر متغیرها رابطه معنی داری ندارد، هدف تسلطی-گرایشی با خودکارآمدی، کنترل نامطمئن، اجتناب از شکست، اضطراب امتحان، پیشرفت تحصیلی، پایداری، یادگیری مداری، ارزش گذاری، مدیریت تکلیف، برنامه ریزی، عدم التزام و ناتوان سازی رابطه مستقیم معنی داری دارد.