24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تیپ شخصیتی، پیش بینی کننده رضایت کارمند از شغل و رضایت مشتری از عملکرد او
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
personality traits,employee, job satisfaction
پژوهشگران عیسی داوری (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، فریده السادات حسینی (استاد مشاور)

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و رضایت کارمند از شغل اجرا گردید. جامعه آماری کارمندان شهر پارسیان بودند. یافته ها نشان داد که ویژگیهای شخصیتی پیش بینی کننده رضایت کارمندان از شغل و نیز رضایت ارباب رجوع از عملکرد کارکنان می باشد