24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری و فاصله روانشناختی بر افسردگی نوجوانی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Adolescent, Depression, Behavioral inhibition system (BIS), Behavioral activation system (BAS) and Psychological distance
پژوهشگران آمنه الماسی (دانشجو) ، فریده السادات حسینی (استاد راهنما) ، علی پاکیزه (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: افسردگی رایج ترین اختلال روانی است که میزان آن در سالهای اخیر افزایش یافته است. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیستم های فعال سازی/ بازدارنده رفتاری و فاصله روانشناختی در افسردگی نوجوانان است. روش‏شناسی: جامعه آماری پژوهش دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان باغملک در پایه اول و دوم در سال تحصیلی 93-94 می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای تعداد 486 نفر با توجه به جامعه آماری انتخاب شده اند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت کنندگان پرسشنامه ی خلق احساس(آنگولد، کاستلو، پیکلز و ویندز، 1987)، پرسشنامه ی سیستم فعال سازی و بازدارنده رفتاری کارور و وایت(1994) و پرسشنامه فاصله روانشناختی( مقیاس جهت گیری غلبه اجتماعی سیدانوس و پراتو(1999) و مقیاس حریم رعایت اخلاقی آکوینو و رید، 2003) را تکمیل نمودند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و روش آماری رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام و همزمان، تحلیل واریانس و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته‏ها: نتایج نشان می دهد که سیستم بازدارنده رفتاری و پاسخ دهی به سایق یش بینی کننده های مثبت و معنادار ی برای افسردگی نوجوانان می باشند. اما ابعاد فاصله روانشاختی نمی توانند افسردگی در نوجوانان را پیش بینی کنند. تیجه‏گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، سیستم بازدارنده رفتاری و پاسخ دهی به سایق نقش مهمی در پیش بینی افسردگی نوجوانان دارند.