24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تعالی شخصیت و تنظیم هیجانی پیش بینی کننده افکار خودکشی دانشجویان
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
suicidal thoughts , emotion regulation, personality transcendence
پژوهشگران سارا خیراندیش (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، مهناز جوکار (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: خودکشی به عنوان یک آسیب روانی اجتماعی، اقشار مختلف جامعه خصوصا گروههای آسیب پذیر مانند جوانان و نوجوانان را مورد تهدید قرار می دهد. دانشجویان دانشگاهها نیز به عنوان قشر جوان جامعه به علت عوامل خطر ساز محیطی از جمله مشکلات و شکستهای تحصیلی، بیکاری، مشکلات مالی، شکست در روابط عاطفی، فضای فیزیکی نامناسب خوابگاهها و آینده مبهم شغلی از این آسیب در امان نمی باشند. علاوه بر عوامل محیطی، بعضی از عوامل فردی از جمله ویژگیهای روانشناختی، می توانند نقش خطر ساز یا محافظتی در قبال آسیبهای اجتماعی، به ویژه خودکشی داشته باشند. هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش پیشگیرانه تعالی شخصیت و ابعاد آن، و همچنین تنظیم هیجانی در مقابل افکار خودکشی در دانشجویان اجرا گردید. روششناسی: مطالعهی حاضر در قالب یک طرح همبستگی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام گردید. جامعهی آماری پژوهش شامل کلیهی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در سال تحصیلی 97 - 96 بودند. اعضای نمونه شامل 200 نفر دانشجو) 81 پسر ، 119 دختر( می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ایی انتخاب شدند. مقیاس های استفاده شده در این تحقیق شامل پرسشنامهی تعالی شخصیت پاکیزه و مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی گراس بود. داده ها با استفاده از تحلیل آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتیجه تحلیل آماری نشان داد که تعالی شخصیت پیش بینی کننده معکوس افکار خودکشی است و مشکلات تنظیم هیجانی پیش بینی کننده مستقیم افکار خودکشی در دانشجویان می باشند. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که ابعاد تعالی شخصیت مانند تجربه های روحانی و نظم و انضباط شخصی، قویترین پیش بین های معکوس افکار خودکشی و راهبردهایی مانند عدم پذیرش هیجان و عدم آگاهی هیجانی، قوی ترین پیش بین های مستقیم افکارخودکشی در دانشجویان می باشند. نتیجه گیری : با توجه به نقش پیشگیرانهی ابعاد تعالی شخصیت و نقش تسهیل گر مشکلات تنظیم هیجان در گرایش به خودکشی دانشجویان، اجرای برنامه های آموزشی در جهت ارتقاء تعالی شخصیت دانشجویان و آموزش مهارت هایی به منظور به کارگیری راهبرد های سازگارانهی تنظیم هیجان و برطرف نمودن مشکلات تنظیم هیجانی، می تواند نقش موثری در کاهش آسیب های روانی و جسمی و پیامد های ناگوار خودکشی در فضای دانشگاه داشته باشند