24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر شکست و پیروزی در رقابت برعواطف مثبت و منفی، خودکارامدی، و سبک های دفاعی: نقش تعدیلگر ویژگیهای شخصیت
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
failuer -success- self-eficacy- personality traits
پژوهشگران جلیل کشاورز (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، سید موسی گلستانه (استاد مشاور)

چکیده

انجام صحیح هر پژوهشی مستلزم برنامه ریزی دقیق و هدفمند پژوهش است به گونه ای هیچ گونه ابهام در مورد نحوه اجرای تحقیق برای پژوهشگر باقی نماند، در این فصل سعی شده است کلیه اقداماتی که برای بررسی و راستی آزمایی فرضیات پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، تبیین گردد. در گام نخست روش تحقیق مورد استفاده مشخص می گردد سپس جامعه آماری و روش نمونه گیری به صورتی واضح بیان می شود. طرح مداخله ای مورد کاربرد، ابزارهای مورد استفاده، روایی و پایایی این ابزارها، معیارهای ورود و خروج و نحوه تجزیه و تحلیل دادها بخش های دیگری هستند که در این فصل توضیح داده می شوند.