24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي رابط بين تعالي شخصيت و ارزشهاي فردي در دانشجويان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله روانشناسی
شناسه DOI
پژوهشگران علی پاکیزه (نفر اول) ، یوسف دهقانی (نفر دوم) ، مریم بهزادفر (نفر سوم)

چکیده

هدف این پژوهش تعیین روابط بین تعالی شخصیت و ارزشهای فردی میباشد. جامع? آماری این پژوهش، شامل کلی? دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر است 94 تحصیل میکنند. اعضای نمونه - که در سال 93 شامل 590 دانشجو ) 353 دختر و 237 پسر( میباشد. مقیاسهای به کار برده شده در این مطالعه پرسشنام? تعالی شخصیت و زمینهیابی ارزشهای شوارتز میباشند که در اختیار دانشجویان قرار داده شد. برای بررسی فرضیه، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافتهها نشان میدهد ارزشهای سنت، همنوایی، و خیر خواهی و جهانگرایی بیشتر از سایر ارزشها با تعالی شخصیت رابطه دارد. و کمترین رابطه مربوط به ارزشهای موفقیت، لذت، و برانگیختگی میباشد.