24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر اصلاح سوگیری شناختی معلمان مدارس اختلالات یادگیری نسبت به دانش آموزان دارای اختلال یادگیری بر توانمند سازی روانشناختی و بهبود نشانه های فرسودگی شغلی معلمان
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
سوگیری شناختی، توانمند سازی شناختی، فرسودگی شغلی
پژوهشگران عادل حیدری (دانشجو) ، یوسف دهقانی (استاد راهنما) ، علی پاکیزه (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: سوگیری شناختی را به عنوان اصطلاحی برای همه تحریفات در ذهن انسان که به سختی قابل جلوگیری است، معرفی نموده اند. این سوگیری ها، "میان برذهنی" یا "قاعده سرانگشتی " هستند که کارهای پیچیده را به عملیات قضاوتی ساده تر تبدیل می کنند و افراد را قادر می سازند که در شرایط عدم وجود اطلاعات پیشگویانه، قابل اتکا و کامل، به کمک داده های کم و غیرقابل اتکایی که در دسترس دارند به پیش بینی و نتیجه گیری بپردازند. هدف: هدف پژوهش بررسی تاثیر اصلاح سوگیری شناختی معلمان مدارس اختلالات یادگیری نسبت به دانش اموزان دارای اختلال یادگیری بر توانمندسازی روان شناختی و بهبود نشانه های فرسودگی شغلی معلمان مدارس اختلالات یادگیری در شهر گله دار و مهر می باشد روش‏شناسی: از نظر روش شناسی، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه بوده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه معلمان اختلال یادگیری درگله دار و مهردرسال تحصیلی 99-98 بودند، که (30) نفر از آنها برحسب شرایط ورود به پژوهش، به شیوه تصادفی در دسترس و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15نفر) به شیوه تصادفی جای دهی می شوند. یافته‏ها: داده های پژوهش حاضر نشان داد که گروه های آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهای پژوهش در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. نتیجه‏گیری:اصلاح سوگیری شناختی در افزایش توانمندسازی روانشناختی و کاهش فرسودگی شغلی معلمان اختلالات یادگیری نسبت به دانش آموزان دارای اختلال، نقش مهم و تاثیرگذاری داشته است.