24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي مقايسه اي اثربخشي بازيهاي ويديويي سه بعدي و دو بعدي بر سبكهاي حل مسئله دانشجويان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی
شناسه DOI
پژوهشگران علیرضا خرم بخت (نفر اول) ، فریده السادات حسینی (نفر دوم) ، علی پاکیزه (نفر سوم)

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر بازیهای ویدیویی سه بعدی و دو بعدی بر سبکهای حل مسئله دانشجویان به اجرا در آمده است. جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان دانشگاه خلیج فارس 59 مشغول به تحصیل بودند، - بوشهر که در سال تحصیلی 51 تشکیل میدهند و پس از اطلاعرسانی از طریق فراخوان، تعداد 91 نفر بهصورت داوطلبانه انتخاب شدند. ابتدا در مورد همهی 91 نفر آزمون هوش و پرسشنامه تجربه قبلی بازیهای ویدیویی اجرا شد. پس از همسانسازی بر اساس نمره هوش و تجربه انجام بازیهای ویدیویی، آزمودنیها بر اساس همتاسازی تصادفی به سه گروه 21 نفره تقسیم شدند. دو گروه آزمایش به مدت 9 هفته در معرض بازی ویدیویی )گروه آزمایش 2 در معرض بازی سه بعدی و گروه آزمایش 1 در معرض بازی دو بعدی( قرار گرفتند و در مورد گروه کنترل هیچ بازیای اجرا نشد. آزمون سبکهای حل مسئله کسیدی و لانگ ابزار اندازهگیری پژوهش حاضر بود. نتایج نشان داد، گروههای آزمایشی، بهطور معنیداری در نمرات سبکهای حل مسئله و در مؤلفههای درماندگی و خلاقیت بهطور معنیداری با گروه کنترل تفاوت داشتند. بر اساس یافتههای این پژوهش از بازیهای ویدیویی میتوان بهعنوان ابزاری برای آموزش مهارتهای حل مسئله استفاده کرد.