24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان پيش بيني اختلالات رواني بر اساس تيپ شخصيتي دي در دانشجويان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
اختلالات روانی، دانشجویان، تیپ شخصیتی دی،
مجله مطالعات روانشناسی بالینی
شناسه DOI 10.22054/JCPS.2021.60505.2569
پژوهشگران سیده زهرا موسوی (نفر اول) ، علی پاکیزه (نفر دوم)

چکیده

تیپ شخصیتی دی به وسیله آسیب پذیری نسبت به بیماری مشخص می گردد و شامل دو بعد عاطفه منفی و بازداری اجتماعی می شود. در پژوهش های سال های اخیر به نقش تیپ شخصیتی دی در پیامدهای جسمانی و روانشناختی توجه شده است. لذا هدف از مطالعه حاضر، پیش بینی اختلالات روانی بر اساس تیپ شخصیتی دی در دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر بود. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. از بین دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر، نمونه ای به تعداد 213 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه تیپ شخصیتی دی (DS-14) و چک لیست نشانه های اختلالات روانی (SCL-90-R) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های توصیفی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS-26 استفاده گردید. یافته ها بیانگر رابطه بین تیپ شخصیتی دی و نیز هر دو بعد آن (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) با نمره کلی اختلالات روانی و 9 بعد آن می باشد (05/0>p و 01/0>p ) یافته های رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که تیپ شخصیتی دی قادر به تبیین 39 درصد از واریانس اختلالات روانی و بعد عاطفه منفی قادر به تبیین 42 درصد از واریانس اختلالات روانی می باشد. به دلیل قدرت پیش بینی کننده تیپ شخصیتی دی در ایجاد اختلالات روانی، به نظر می رسد مداخلات مربوط به تیپ شخصیتی دی در دانشجویان می تواند کاهش مشکلات روانشناختی در این افراد را به دنبال داشته باشد.