24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر اصلاح سوگیری شناختی نسبت به پرخاشگری بر سبک های مقابله ای، پرخاشگری، و نگرش نسبت به بزهکاری در نوجوانان مقطع متوسطه دوم شهرستان بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
: سو گیری شناختی، پرخاشگری، سبک های مقابله ای، بزهکاری، نوجوانان
پژوهشگران شیما بازدار (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، یوسف دهقانی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: بسیاری مشکلات نوجوانان که شامل خشم، پرخاشگری و رفتارهای ناسازگارانه است را می توان ناشی از ناتوانی در مدیریت هیجان (هوش هیجانی) و سوگیری های شناختی دانست از اینرو هدف: پژوهش حاضر بررسی تأثیر اصلاح سوگیری شناختی نسبت به پرخاشگری بر سبک های مقابله ای، پرخاشگری، و نگرش نسبت به بزهکاری در نوجوانان انجام است. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل و گواه است جامعه آماری دانش آموزان نوجوان دوره متوسطه دوم شهر بوشهرکه دارای تمایلات پرخاشگرانه بودند می باشد و نمونه مورد بررسی شامل 40 نفربود که در دو گروه کنترل (20 نفر) و گروه گواه (20 نفر) تقسیم شدند برای گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ابتدا مدارس دوره دوم شهرستان بوشهر مشخص و مراحل نمونه گیری خوشه ای اجرا شد همچنین برای بدست آوردن داده ها از برنامه دات پروب، پرسشنامه پرخاشگری بأس و پری (1992)، پرسشنامه سبک های مقابله ای، پرسشنامه نگرش نسبت به بزهکاری استفاده شد و برای تجزیه تحلیل آماری داده ها از برنامه 26 spss کمک گرفته شد. مفروضات (پیش فرض های، نرمال بودن و هم گونی واریانس ها) تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) رعایت شده است. یافته ها: نظر به یافته های این مطالعه نشان داده شد به طور کلی اصلاح سوگیری شناختی نسبت به پرخاشگری بر سبک های مقابله ای، پرخاشگری ونگرش نسبت به بزهکاری در نوجوانان در سطح 01/0 معنادار است. نتیجه گیری: ازاین رو می توان چنین بیان کرد که تصحیح سوگیری های شناختی نسبت به پرخاشگری در نوجوانان بر انتخاب سبک های مقابله ای آنها و انواع پرخاشگری همچنین نگرش به بزهکاری اثر دارد از این رو باید به آموزش های شناختی اهمیت بیشتری داده شود.