24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر اصلاح سوگیری شناختی نسبت به ظاهر فیزیکی بر نگرانی از تصویر بدنی، تمایل به جراحی زیبایی و عزت نفس دانشجویان
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
اصلاح سوگیری شناختی، تصویر بدن ، عزت نفس، جراحی زیبایی
پژوهشگران مرضیه باقری (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، سوران رجبی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: ظاهر فیزیکی و تصویری که افراد از بدن خود دارند نقش مهمی در سلامت روان شناختی آنها دارد. افراد در پی احساس نارضایتی بدن و ایجاد خود پنداره منفی نسبت به ظاهر فیزیکی خواهان تغییر در تصویر بدنی خود می شوند تا بتوانند ظاهر خود را به تصویر بدنی ایده آل نزدیک کنند. ( ذوقی پایدار، کرمی و نبی زاده، 2018). نارضایتی از تصویر بدنی پیامدهایی چون اختلالات روانی، اضطراب، افسردگی، انزوای اجتماعی، تضعیف خود پنداره و عزت نفس را در پی خواهد داشت (گرین و پریچارد ، 2003). اصلاح سوگیری شناختی روشی است که طی آن سوگیری ها از طریق شرایط آموزشی طراحی شده برای تغییر پردازش-های در ارتباط با آسیب روانی تعدیل می شود (مک لود، 2012). هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر اصلاح سوگیری شناختی دختران نسبت به ظاهر فیزیکی بر عزت نفس و نگرانی آنها از تصویر بدنی، و همچنین تمایل آنها به جراحی زیبایی اجرا گردید. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می-باشد.جامعه آماری تحقیق دانشجویان دختر دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی فولاد، می باشد. در ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، حدود 200 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه مذکور را انتخاب و از آنهادرخواست شد تا پرسش نامه تصویر بدنی را تکمیل نمایند. سپس تعداد 45 نفر از دانشجویان که نمره پرسش نامه آن ها بالاتر شد، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(22 نفر) وکنترل(23 نفر) قرا داده شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از: پرسش نامه تصویر بدن لیتلتون، پرسش نامه عزت نفس کوپراسمیت، پرسشنامه گرایش به جراحی زیبایی، آزمایه پروب دات. در ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد و سپس برای گروه آزمایش به صورت انفرادی، 10 جلسه 30 تا 40 دقیقه ای( 8 جلسه برای اصلاح سوگیری شناختی و 2جلسه برای سنجش سوگیری و پر کردن پرسشنامه ها) برگزار شد. در این مدت گروه کنترل تحت هیچ آموزشی نبودند. بعد از اتمام آموزش از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد اصلاح سوگیری شناختی نسبت به ظاهر فیزیکی باعث، کاهش سوگیری شناختی نسبت به ظاهر فیزیکی،کاهش نگرانی نسبت به تصویر بدن و کاهش تمایل به جراحی زیبایی در دختران دانشجو می شود؛ همچنین اصلاح سوگیری شناختی ن