24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه ی بین کمال گرایی، عزت نفس و استفاده از رسانه های اجتماعی با نارضایتی از بدن از طریق درونی سازی ایده آل های رسانه ها:ارائه یک مدل میانجی تعدیل کننده
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
کمال گرایی، عزت نفس، استفاده از رسانه های اجتماعی، نارضایتی از بدن، درونی سازی ایده آل های رسانه ها
پژوهشگران سیده عاطفه باقری (دانشجو) ، سید موسی گلستانه (استاد راهنما) ، علی پاکیزه (استاد مشاور)

چکیده

نارضایتی بدن در نوجوانان احساس ناخوشایندی است که نسبت به بدن در حال تغییر خود دارند و این احساس تحت تأثیر عوامل روانی، اجتماعی و تغییرات فیزیولوژیکی قرار میگیرد. تصویر بدن در سنین نوجوانی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نگرانیهای مربوط به آن موجب رفتارهای ناسالم غذایی و انواع مشکلات روانی در نوجوان میشود. پژوهش حاضر با بررسی رابطه ی بین کمال گرایی، عزت نفس و استفاده از رسانه های اجتماعی با نارضایتی از بدن از طریق درونی سازی ایده آل های رسانه ها: ارائه یک مدل میانجی تعدیل کننده بر روی نوجوانان دختر و پسر شهر بوشهر انجام شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی به روش همبستگی و از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل نوجوان دختر و پسر از شهر بوشهر می باشد. نوجوانان در محدوده سنی 11تا 01سال قرار داشتند. 044 نفر نوجوان به صورت آنلاین پرسشنامه مقیاس ترس از تصویربدن لیتلتون، پرسشنامهی خود نظارتی جوانان گرازیانو، پرسشنامه نگرش های اجتماعی فرهنگی نسبت به ظاهر، میزان استفاده از رسانه های اجتماعی، مقیاس عزت نفس روزنبرک و مقیاس شناختارهای کمال گرایی کابوری را تکمیل کردند. نتایج پژوهش نشان از رابطه مستقیم بین کمال گرایی و عزت نفس و میزان استفاده از رسانه های اجتماعی با درونی سازی ایده آل های ظاهری رسانه ها، و بین کمال گرایی و عزت نفس و میزان استفاده از رسانه های اجتماعی با نارضایتی از بدن با میانجی گری درونی سازی ایده آل ها، رابطه ی غیر مستقیم مثبت دارد. یافته های این تحقیق نشان داد کمال گرایی به عنوان یک ویژگی شخصیتی مستعد کننده ی نوجوان در برابر فشارهای رسانه ها است و این رسانه های اجتماعی بدن ایده آل و کاملی که نوجوان کمال گرا همیشه به دنبال آن است را برای او تصویر سازی می کند و در اختیار او قرار می دهند. همچنین هرچه عزت نفس نوجوان منفی تر باشد، از ظاهر خودش نارضایتی بیشتر و احساس ارزشمندی پایینی دارد و نوجوان در زمینه ی ظاهر و زیبایی هم به احتمال بیشتری احساسات منفی را تجربه خواهد کرد