24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی، شناختی و هیجانی بر بهزیستی روانشناختی، انگیزش و تنظیم هیجانی در دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری با نقش تعدیل گری پیشرفت تحصیلی و وضعیت اقتصادی اجتماعی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
مهارت های اجتماعی، مهارت های هیجانی، مهارت های شناختی، بهزیستی روانشناختی، انگیزش، تنظیم هیجانی، مشکلات رفتاری، پیشرفت تحصیلی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی.
پژوهشگران حسین دهقانی (دانشجو) ، سید موسی گلستانه (استاد راهنما) ، علی پاکیزه (استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی، هیجانی و شناختی بر بهزیستی روانشناختی، انگیزش و تنظیم هیجانی در دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری با نقش تعدیل گری پیشرفت تحصیلی و وضعیت اقتصادی –اجتماعی در دانش آموزان سوم ابتدایی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع سوم ابتدایی شهر برازجان بوده است، که (20) نفر از آنها برحسب شرایط ورود به پژوهش، به شیوه در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10نفر) به شیوه تصادفی جایدهی می شوند. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر وپرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس استفاده شد.در پژوهش حاضر هم زمان دو برنامه مداخله ای مهارت های شناختی هیجانی و مهارت های اجتماعی به طور هم زمان روی دانش آموزان پسر سوم ابتدایی اجراشد، به دانش آموزان گروه آزمایش آموزش داده شد درحالی که گروه کنترل آموزش دریافت نکرده اند. داده های پژوهش با تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده های پژوهش حاضر نشان داد آموزش مهارت های اجتماعی، هیجانی و شناختی بر بهزیستی روانشناختی، انگیزش و تنظیم هیجانی در دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری با نقش تعدیل گری پیشرفت تحصیلی و وضعیت اقتصادی –اجتماعی تاثیر معناداری دارد. (05/0