24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر اصلاح سوگیری شناختی کمال گرایانه بر اضطراب،اهمال کاری ، تحمل پریشانی، و باورهای وسواسی دانشجویان
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
سوگیری شناختی ،کمال گرایی ،اضطراب ،اهمال کاری ،تحمل پریشانی،باورهای وسواسی
پژوهشگران اعظم اصدقاپور (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، سوران رجبی (استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر با بررسی تاثیر اصلاح سوگیری شناختی کمال گرایانه بر اضطراب،اهمال کاری، تحمل پریشانی، و باورهای وسواسی دانشجویان انجام شد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 200دانشجوی دختر و پسر از دانشگاه های آزاد، علمی کاربردی و پیام نور شهرستان دشتستان می باشد. دانشجویان در محدوده سنی 20تا 31 سال قرار داشتند. از 200 نفر که پرسشنامه کمال گرایی را دریافت کرده بودند در مرحله بعد 127 دانشجو که در مقیاس کمالگرایی نمره بالای میانگین 90 اخذ نموده بودند شناسایی شده و از بین آنها 38 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس با استفاده از روش گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. پس از مشخص شدن اعضای دو گروه آزمایشی و گواه، همه افراد پرسشنامه های اضطراب، اهمال کاری، تحمل پریشانی، و باورهای وسواسی را تکمیل کردند. سپس با استفاده از نرم افزار دات پروب، سوگیری شناختی کمالگرایانه اعضای گروه آزمایشی اصلاح شد. بعد برای اجرای اصلاح سوگیری شناختی طی 8 هفته، هر هفته روی گروه آزمایش به صورت تک به تک از نرمافزار داتپروب استفاده شد (یعنی هفتهای یکبار از 19 نفر گروه آزمایش، آزمون اصلاح سوگیری شناختی گرفته شد). و بعد از 8 جلسه اجرا روی گروه آزمایش، دوباره از نرم افزار داتپروب برای آزمون سنجش سوگیری شناختی روی 38 نفر استفاده شد و سپس همه آنها در پایان پرسشنامههای اهمالکاری، کمالگرایی، تحمل پریشانی، اضطراب و باورهای وسواسی را پر کردند. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر اصلاح سوگیری کمال گرایانه به کاهش کمالگرایی در دانشجویان را نشان می دهد که در مجموع بین نگرانی دربارۀ اشتباهها، معیارهای شخصی و کمالگرایی در دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری در سطح 01/0 وجود دارد. همچنین در ارتباط باتاثیر اصلاح سوگیری کمال گرایانه در کاهش اضطراب دانشجویان نتایج حاکی از آن است که در مجموع بین اضطراب در دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری در سطح 01/0 وجود دارد. که نشان می دهد اصلاح سوگیری کمال گرایانه منجر به کاهش اضطراب در دانشجویان می شود. اما در ارتباط با تاثیر اصلاح سوگیری کمال گرایانه در کاهش اهمال کاری در دانشجویان یافته ها حاکی از آن است که در مجموع بین اهمال