24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر اصلاح سوگیری شناختی نسبت به شکست بر هیجان های تحصیلی، اضطراب امتحان، و خود پنداره دانش آموزان دارای افت تحصیلی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
اصلاح سوگیری شناختی، شکست، هیجان های تحصیلی، اضطراب امتحان، خود پنداره.
پژوهشگران زهراالسادات شرافت (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، سوران رجبی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: یکی از علل افت تحصیلی دانش آموزان شکست های پی درپی است که تجربه می کنند. این افراد نسبت به محرک های شکست سوگیری دارند. سوگیری شناختی انواع تأثیرات ناخودآگاه است که تصمیم های ما را تحت تأثیر قرار می دهد. به منظور کاهش پیامدهای سوگیری از روش اصلاح سوگیری شناختی استفاده شده است. هدف: در مطالعه حاضر هدف بررسی تأثیر اصلاح سوگیری شناختی بر هیجان تحصیلی، اضطراب امتحان و خود پنداره دانش آموزان است. روش شناسی: در این تحقیق جامعه آماری دانش آموزان دارای افت تحصیلی دوره دوم دبیرستان های تهران می باشند. نمونه موردبررسی شامل 30 نفر در دو گروه کنترل (15 نفر ) و گروه گواه (15 نفر) است. برای نمونه گیری به وسیله ی روش خوشه ای نمونه ی موردنظر انتخاب و پرسشنامه های هیجان های تحصیلی، اضطراب امتحان، و خود پنداره را تکمیل شده است. سپس با استفاده از معدل تحصیلی، افراد دارای افت تحصیلی شناسایی شدند. در مرحله دوم تعداد 30 نفر از دانش آموزان دارای افت تحصیلی انتخاب و با استفاده از روش گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. سپس با استفاده از نرم افزار دات پروب، سوگیری های شناختی نسبت به شکست در اعضای گروه آزمایشی اصلاح شد. سرانجام همه شرکت کنندگان دو گروه مجدداً پرسشنامه های مذکور را تکمیل نمودند. در تحقیق پیشنهادی تعداد کل جلسات بررسی جامعه آماری هشت جلسه است که به صورت هفته ای برگزار شد. بعد از انجام آزمایش ها، نتایج متغیرها بررسی شده و اثرات اصلاح سوگیری شناختی نسبت به شکست به وسیله نرم افزار دات پروب موردسنجش قرار گرفت. داده های جمع آوری شده به وسیله تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در مرحله پس آزمون بین هیجان های تحصیلی، اضطراب امتحان و خودپنداره تحصیلی گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که اصلاح سوگیری شناختی نسبت به شکست تحصیلی بر هیجان های تحصیلی ، اضطراب امتحان و خودپنداره تحصیلی تأثیر داشته است.