24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر اصلاح سوگیری شناختی نسبت به خود ناکارآمدی بر مسئولیت پذیری، توانایی حل مسئله، و انگیزه تحصیلی دانش آموزان دارای افت تحصیلی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
سوگیری شناختی، خود ناکارآمدی، مسئولیت پذیری ، توانایی حل مسئله ، انگیزه تحصیلی
پژوهشگران معصومه سلطانی (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، سید موسی گلستانه (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: سوگیری ها شناختی، خطاهایی که می تواند برای همه افراد در هنگام قضاوت و تصمیم گیری به دلایل محدودیت های شناختی و عوامل هیجانی به وجود آید و باعث شود افراد نتوانند در تصمیمات خود به صورت منطقی تصمیم بگیرند افراد قادر به پردازش فوری همه اطلاعات محیط نیستند، و افت تحصیلی نشان دهنده وضعیتی که تفاوت بین شرایط علمی کنونی دانش آموز با وضعیتی که آنها دوست دارند و در حدود مناسب و منطقی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اصلاح سوگیری شناختی نسبت به خود ناکارآمدی بر مسئولیت پذیری، توانایی حل مسئله، و انگیزه تحصیلی دانش آموزان دارای افت تحصیلی انجام گرفت. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر روش شناسی، یک مطالعه تجربی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بوده است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر بوشهر می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 3 مدرسه از بین مدارس دخترانه متوسطه دوم شهر بوشهر به طور تصادفی انتخاب شدند. در مرحله دوم، چهارکلاس از هر مدرسه (جمعا12کلاس) با تعداد 300نفرانتخاب شدند و در ادامه 32 نفر از دانش آموزانی که پایین ترین معدل ها را داشتند و معدل آن ها کمتراز 15 بود انتخاب شدند و با استفاده از روش انتخاب تصادفی در دو گروه کنترل (16نفر) و گواه (16نفر) قرار داده شدند. شرکت کنندگان هردو گروه پرسشنامه های حل مسئله ، انگیزش تحصیلی، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی را تکمیل نمودند. در ادامه پس از انجام پیش آزمون، با استفاده از نرم افزار اصلاح سوگیری شناختی دات پروب، سوگیری شناختی گروه آزمایشی بررسی شد. در تحقیق پیشنهادی تعداد کل جلسات بررسی جامعه آماری هشت جلسه است که به صورت هفته ای برگزار شد. بعد از انجام آزمایشها، نتایج متغیرها بررسی شده و اثرات اصلاح سوگیری شناختی نسبت به خود ناکارآمدی به وسیله نرم افزار دات پروب مورد سنجش قرار گرفت. بعد برای اجرای اصلاح سوگیری شناختی طی 8 هفته، هر هفته روی گروه آزمایش به صورت تک به تک از نرمافزار داتپروب استفاده شد و بعد از 8 جلسه اجرا روی گروه آزمایش، دوباره از نرم افزار داتپروب برای آزمون سنجش سوگیری شناختی روی 40 نفر استفاده شد و سپس همه آنها در پایان پرسشنامههای مذکور را تکمیل نمودند. یافته‏ها: نتایج پژوهش حاکی از تاثیر اصلاح سوگیری شناختی بر حل مساله و مولفه های آن، انگی