24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر اصلاح سوگیری شناختی نسبت به زندگی مشترک بر رضایت زناشویی، تعارضات، و فرسودگی زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
اصلاح سوگیری شناختی، رضایت زناشویی، تعارضات زناشویی، فرسودگی زناشویی، زوجین دارای تعارضات زناشویی
پژوهشگران معصومه حیدری (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، مهناز جوکار (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: اثرگذارترین نهاد در شکل گیری شخصیت آدمی خانواده است. درواقع خانواده با کارکرد مطلوب به سالم سازی فضای جامعه کمک می کند و زمینه رشد و شکوفایی اعضا خود را فراهم می کند و در مقابل خانواده با کارکرد نامطلوب می تواند منشاء رنجی عمیق برای زوجین باشد. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر اصلاح سوگیری شناختی نسبت به زندگی مشترک بر میزان رضایت زناشویی، تعارضات، و فرسودگی زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی می باشد. روش‏شناسی: روش تحقیق در این پژوهش نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه زوجین دارای تعارض زناشویی در شهر نی ریز می باشند. تعداد 40 نفر از زوجین دارای تعارض که در پرسشنامه تعارض زناشویی نمره ای بالاتر از نقطه برش(115) کسب کرده اند،و دارای ملاک های ورود و خروج به پژوهش حاضر بودند، در پاییز1400با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب و با استفاده از شیوه گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرارگرفته اند. یافته ‏ها: داده های پژوهش حاضر نشان داد که گروه های آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهای پژوهش در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. نتیجه ‏گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که فرضیه اصلی این پژوهش یعنی اصلاح سوگیری شناختی نسبت به زندگی مشترک بر میزان رضایت، تعارضات و فرسودگی زناشویی به طور معنادار تأثیر داشته و در مرحله پس آزمون میزان رضایت زناشویی افزایش و میزان تعارضات و فرسودگی زناشویی کاهش یافته است.