24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر اصلاح سوگیری شناختی نسبت به چهره های غمگین بر شاخصهای افسردگی، امیدواری و جهت گیری زندگی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
اصلاح سوگیری شناختی، افسردگی، امیدواری، جهت گیری زندگی
پژوهشگران سید نظیف الله حبیبی (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، سوران رجبی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه:سوگیری شناختی یک الگوی سیستماتیک انحراف از هنجار یا عقلانیت در قضاوت است که سبب شکل گیری شناخت و هیجان های منفی در افراد می گردد که می تواند سبب افزایش اختلال های روانشناختی همانند افسردگی و علایم آن و جهت گیری منفی به زندگی گردد.اصلاح سوگیری شناختی، شامل آموزش راه های جدید پردازش اطلاعات برای تغییر سوگیری های پردازشی مانند توجه انتخابی و سوگیری های تفسیری است. هدف:در این قسمت هدف اصلی بررسی تأثیر اصلاح سوگیری شناختی نسبت به چهره های غمگین بر شاخصهای افسردگی، امیدواری و جهتگیری زندگی بر روی دانشجویان افسرده می باشد. روش شناسی:روش تحقیق نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در سال تحصیلی1400-1401بود. حجم نمونه در این تحقیق شامل 40 دانشجوی پسر و دختر با شاخص افسردگی و امیدواری پایین بودو با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها ازآزمونت حلیل کواریانس چند متغیره روش آزمون نیمه آزمایشی و طرح آن به صورت پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل بودکه با نرم افزار21SPSS-تجزیه وتحلیل شد. یافته ها:یافته ها نشان داد که اصلاح سوگیری شناختی نسبت به چهره های غمگین بر شاخصهای افسردگی،امیدواری و جهت گیری زندگی مثبت تاثیر معناداری داشت.نتیجه گیری:بر اساس نتایج روش های اصلاح سوگیری شناختی مبتنی بر تصویر سازی مثبت با بهبود فرایندهای پردازش اطلاعات؛ سوگیری شناختی، هیجان ها و تجربه های منفی را کاهش می دهد و هیجان ها تجربه های مثبت را افزایش می دهد؛ بنابراین این درمان سبب کاهش علایم افسردگی و افزایش جهت گیری مثبت در زندگی می شود