24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر اصلاح سوگیری شناختی نسبت به ظاهر فیزیکی بر رضایت از تصویر تن، انعطاف پذیری شناختی، اضطراب بدنی اجتماعی و فعالیت بدنی در زنان چاق مراجعه کننده به باشگاه ورزشی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
اصلاح سوگیری شناختی، تصویر بدنی، انعطاف پذیری شناختی، اضطراب جسمانی اجتماعی، فعالیت بدنی، زنان چاق.
پژوهشگران نگار اوجی (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، یوسف دهقانی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: سوگیری شناختی، به خطاهای سیستماتیک در تفکر یا تصمیم گیری اشاره دارد که می تواند در نتیجه میانبرهای ذهنی یا نقص در نحوه پردازش اطلاعات رخ دهد. این سوگیری ها می توانند بر ادراک، قضاوت و تصمیم گیری ما به روش های مختلفی تأثیر بگذارند و اغلب منجر به نتیجه گیری های تحریف شده یا نادرست می شوند. هدف: بررسی اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی نسبت به ظاهر فیزیکی بر رضایت از تصویر تن، انعطاف پذیری شناختی، اضطراب بدنی اجتماعی و فعالیت بدنی در زنان چاق مراجعه کننده به باشگاه ورزشی روش‏شناسی: جامعه آماری جهت رسیدن به این هدف، کلیه زنان چاق مراجعه کننده به 6 باشگاه ورزشی در شهر شیراز در 6 ماه اول سال 1401 بودند که از بین آنها تعداد 40 نفر به صورت هدفمند انتخاب و با استفاده از روش گمارش تصادفی در دو گروه 20 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برنامه مداخله ای اصلاح سوگیری شناختی نسبت به ظاهر فیزیکی بر روی اعضای گروه آزمایش اعمال گردید. یافته ها: داده های پژوهش حاضر نشان داد که گروه های آزمایش و کنترل، از لحاظ متغیرهای پژوهش، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با یکدیگر تفاوت معنی داری داشته و اصلاح سوگیری شناختی نسبت به ظاهر فیزیکی، باعث افزایش رضایت از تصویر تن، انعطاف پذیری شناختی و فعالیت بدنی و همچنین کاهش اضطراب بدنی اجتماعی زنان چاق مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی گردید. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق حاضر، اجرای برنامه های مداخله ای در جهت اصلاح سوگیری های شناختی افراد چاق نسبت به ظاهر فیزیکی می تواند ضمن اینکه نقش پیشگیرانه ای در مقابل آسیب های روانی داشته باشد، با افزایش فعالیت های بدنی این گونه افراد، نقش تسهیلگری در رسیدن به وزن طبیعی نیز خواهد داشت.