24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر بخشی طرحواره درمانی گروهی بر کاهش کمال گرایی دانش آموان پسر دبیرستانی دارای اضطراب امتحان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
طرحواره درمانی گروهی، کمالگرایی، اضطراب امتحان
پژوهشگران مرتضی عطایی (نفر اول) ، علی پاکیزه (نفر دوم) ، یوسف دهقانی (نفر سوم)

چکیده

اضطراب امتحان از شایع ترین ناهنجاری های روانی در دوره نوجوانی به شمار می آید و بر اساس نظری از جمله رفتارهای روانشناختی که در کنار این هیجان بروز پیدا می کند و به عنوان عامل زمینه ساز این اختلال به حساب می آید کمال گرایی است ، با توجه به شواهد نقش سلامت روان در دوران نوجوانی در آینده تحصیلی و شغلی این افراد بسیار پر رنگ است.هدف پژوهش حاضرسنجش اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر کمال گرایی، پسران دبیرستانی دارای اضطراب امتحان بوده است..پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات تجربی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پس آزمون پیش آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان آبادان در سال تحصیلی 1402 - 1401 بوده است. ابتدا در مرحله پیش آزمون هر دو گروه پرسشنامه های مربوط به متغیرهای پژوهش را تکمیل کردند، سپس گروه آزمایش طرحواره درمانی هشت جلسه 90 دقیقه طی یک ماه و به صورت هر هفته دو جلسه، تحت آموزش طرحواره درمانی بر اساس پروتکل طرحواره درمانی قرار گرفتند، ، و گروه کنترل )انتظار( تحت تاثیر هیچ مداخله ای قرار نگرفت و بعد از طی دوره از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه ها اضطراب امتحان اهواز)ابوالقاسمی و همکاران، 1374 (، پرسشنامه کمال گرایی هویت و فلت بهره برده شدجهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون تحلیل کواریانس و نرم افزار spss استفاده شد.نتایج پزوهش گویای آن بود که درمان گروهی طرحواره درمانی بر کاهش کمال گرایی و اضطراب امتحان دانش آمون پسر دبیرستانی موفق عمل کرده است