24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کمال گرایی دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای اضطراب امتحان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
درمان پذیرش و تعهد ، اضطراب امتحان ، کمال گرایی
پژوهشگران فریبا چراغی (نفر اول) ، علی پاکیزه (نفر دوم) ، یوسف دهقانی (نفر سوم)

چکیده

سنین نوجوانی از مهمترین دوره های رشدی در طول زندگی است و سلامت روان در این دوره سنی از اهمیت به سزایی برخوردار است .اضطراب امتحان از شایعترین ناهنجاریهای روانی در دوره نوجوانی به شمار میآید و بر اساس نظری از جمله رفتارهای روانشناختی که در کنار این هیجان بروز پیدا میکند و به عنوان عامل زمینه ساز این اختلال به حساب می آیدکمال گرایی است ، با توجه به شواهد نقش سلامت روان در دوران نوجوانی در آینده تحصیلی و شغلی این افراد بسیار پر رنگ است. هدف پژوهش حاضر سنجش اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کمالگرایی دختران دبیرستانی دارای اضطراب امتحان بوده است. .پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات تجربی ازنوع نیمه آزمایشی با طرح پس آزمون پیش آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بوده است.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان بوشهر درسال تحصیلی1402-1401بوده است.نتایج پژوهش حاضر گویای این بوده است که درمان پذیرش و تعهد در کاهش کمال گرایی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی موثر است .