24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی نسبت به نشانه های تهدید بر کمال گرایی و سوگیری توجه دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای اضطراب امتحان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
اصلاح سوگیری شناختی، کمالگرایی، سوگیری توجه
پژوهشگران فریبا چراغی (نفر اول) ، علی پاکیزه (نفر دوم) ، یوسف دهقانی (نفر سوم)

چکیده

سنین نوجوانی از مهمترین دوره های رشدی در طول زندگی است و سلامت روان در این دوره سنی از اهمیت به سزایی برخوردار است . اضطراب امتحان از شایعترین ناهنجاریهای روانی در دوره نوجوانی به شمار می آید و بر اساس نظری از جمله رفتارهای روانشناختی که در کنار این هیجان بروز پیدامیکند و به عنوان عامل زمینه ساز این اختلال به حساب می آید کمال گرایی است، با توجه به شواهد نقش سلامت روان در دوران نوجوانی در آینده تحصیلی و شغلی این افراد بسیارپر رنگ است. هدف پژوهش حاضر سنجش اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی نسبت به نشانه های تهدید بر کمالگرایی و سوگیری توجه دختران دبیرستانی دارای اضطراب امتحان بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات تجربی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پس آزمون پیش آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان بوشهر درسال تحصیلی1402-1401بوده است. نتایج پژوهش حاضر گویای این بوده است که تکلیف اصالح سوگیری شناختی در کاهش کمال گرایی و سوگیری توجه دانش آموزان دختردبیرستانی موثر است