24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر اصلاح سوگیری شناختی کمالگرایانه، برجهت گیری ورزشی، نگرش نسبت به مواد ارتقا دهنده عملکرد، و تاب آوری دانشجویان ورزشکار کمالگرا
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
جهت گیری ورزشی، نگرش نسبت به مواد ارتقا دهنده عملکرد، تاب آوری، کمالگرایی.
پژوهشگران یوسف مهروش (دانشجو) ، علی پاکیزه (استاد راهنما) ، عبدالصالح زر (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: سوگیری شناختی کمالگرایانه یک ویژگی روانشناختی است که به عنوان یک تهدید بالقوه برای افراد درگیر در رقابت های فشرده، بویژه ورزشکاران، مطرح می باشد.زیرا ورزشکاران بطور دائم با استانداردهای روزافزون ارزیابی مواجه می باشند که می تواند بطور ناخودآگاه زمینه ساز تدوین ناخودآگاه استاندارد های غیر طبیعی بالا توسط ورزشکاران شود. این استانداردهای بالا زمینه ساز انواع آسیب های روانی ورزشکاران شده و آنها را مستعد روی آوری به مواد ارتقاء دهنده عملکرد می نکاید. لذا مداخلات معطوف به اصلاح سوگیری های شناختی کمالگرایانه می تواند به عنوان یک عامل محافظتی در مقابل بعضی از خطراتی که ورزشکاران را تهدید می کند عمل نماید. هدف: تعین میزان اثر بخشی اصلاح سوگیری شناختی کمالگرایانه، برجهت گیری ورزشی، نگرش نسبت به مواد ارتقا دهنده عملکرد، و تاب آوری دانشجویان ورزشکار کمالگرا، می باشند. روش ‏شناسی: روش تحقیق در این پژوهش آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل هست. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان ورزشکار دانشگاه خلیج فارس با علایم سوگیری شناختی کمالگرایانه بر اساس معیار های پرسشنامه چند بعدی کمالگرایی بودند. تعداد 40 نفر از دانشجویان ورزشکار دارای علایم سوگیری شناختی کمالگرایانه در پاییز سال 1401 انتخاب و با استفاده از شیوه گمارش تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفت. یافته‏ ها: یافته ها نشان داد که اجرای برنامه مداخله ای اصلاح سوگیری شناختی کمالگرایانه دانشجویان ورزشکار کمالگرا، ضمن کاهش میزان سوگیر شناختی کمالگرایانه (P<0.01) و ابعاد کمالگرایی دانشجویان (P<0.01)، باعث کاهش جهت گیری خودمحورانه ورزشی (P<0.05) و تغییر نگرش آنها نسبت به مواد ارتقاء دهنده عملکرد یا دوپینگ می شود (P<0.05). یافته ها همچنین نشان داد که اجرای برنامه مداخله ای اصلاح سوگیری شناختی کمالگرایانه منجر به افزایش تاب آوری دانشجویان ورزشکار کمالگرا می گردد (P<0.01). نتیجه‏ گیری: با توجه به یافته های تحقیق حاضر مبنی بر اثربخشی مداخلات معطوف به اصلاح سوگیری شناختی کمالگرایانه بر ویژگی های کمالگرایانه، جهت گیری ورزشی و تاب آوری دانشجویان ورزشکار، اجرای چنین مداخلاتی برای دانشجویان دارای زمینه کمالگرایی می تواند آنها در برابر بسیاری از خطرات کمالگرایی همچون گرایش به استفاده از مواد ارتقاء دهنده عملک