24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مقایسه ای کمیت و کیفیت خدمات اصلاحی – تربیتی، پزشکی و قضایی در زندان های استان بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
خدمات اصلاحی – تربیتی، خدمات پزشکی، خدمات قضایی، زندان های بوشهر
پژوهشگران علی پاکیزه (نفر اول)

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای کمیت و کیفیت خدمات اصلاحی – تربیتی، پزشکی و قضایی در زندان های استان بوشهر انجام گرفت. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه افراد زندانی در زندان های سه شهر بوشهر، برازجان و خورموج و مسئولین اداره کل زندان های ذکر شده بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 261 نفر انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از سه پرسشنامه محقق ساخته ی مقیاس سنجش خدمات قضایی، مقیاس سنجش خدمات اصلاحی- تربیتی و مقیاس سنجش خدمات پزشکی استفاده شد. داده ها در سطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. در سطح استنباطی از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان رضایت افراد زندانی در زندان های بوشهر، برازجان و خورموج از خدمات قضایی F=26.36, P<0.001))، خدمات بهداشتی- درمانی (F=17.81, P<0.001)، خدمات رفاهی- ورزشی (F=31, P<0.001) و خدمات اصلاحی- تربیتی (F=31, P<0.001) تفاوت معناداری وجود دارد. برای مشخص شدن جایگاه تفاوت ها و مقایسه میزان خدمات گروه های سه گانه به صورت زوجی، از آزمون شفه استفاده شد. نتایج نشان داد میزان رضایت افراد زندانی در شهر خورموج نسبت به خدمات قضایی به طور معناداری بیشتر میزان رضایت افراد زندانی در زندان های بوشهر و برازجان، میزان رضایت افراد زندانی در شهر بوشهر نسبت به خدمات بهداشتی- درمانی به طور معناداری بیشتر میزان رضایت افراد زندانی در زندان های دشتی و برازجان، میزان رضایت افراد زندانی در شهر بوشهر نسبت به خدمات رفاهی- ورزشی به طور معناداری بیشتر میزان رضایت افراد زندانی در زندان های دشتی و برازجان و میزان رضایت افراد زندانی در شهر دشتی نسبت به خدمات اصلاحی- تربیتی به طور معناداری بیشتر میزان رضایت افراد زندانی در زندان برازجان می باشد.