24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کنترل خشم و تنظیم هیجانات زندانیان شهر بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
مهارت های زندگی، کنترل خشم، تنظیم هیجان
پژوهشگران علی پاکیزه (نفر اول)

چکیده

آموزش مهارت های زندگی به دلیل پشتوانه مستحکم پژوهشی و نظری، از اهمیت فراوانی در کنترل خشم و تنظیم هیجانات دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر زندانیان شهر بوشهر بود. جامعه آماری شامل کلیه زندانیان مقیم در زندان شهر بوشهر (تقریبا 700 نفر) در محدوه مهر تا دی ماه سال 99 بود. نمونه گیری در این مطالعه به شکل تصادفی ساده صورت گرفت. تعداد 40 نفر از زندانیان در دو گروه آزمایش و کنترل (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل)، قرار گرفتند. در پایان به دلیل افت آزمودنی، 14 نفر گروه آزمایش و 16 نفر گروه کنترل در پس آزمون شرکت کردند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. پنج مهارت زندگی (خودآگاهی، ارتباط موثر، جرات ورزی، کنترل خشم، حل مسئله) در 9 جلسه 2 ساعته به اعضای گروه آزمایش آموزش داده شد. به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی داده نشد. قبل و بعد از آموزش هر دو گروه به وسیله آزمون پرخاشگری نواکو و پرسشنامه نظم جویی هیجان مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر کنترل خشم و تنظیم هیجان زندانیان تاثیر معناداری دارد.