05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ابعاد مختلف اثرگذار بر آمادگی سازمان برای تغییر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تغییر، آمادگی برای تغییر، مدیریت تغییر
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، زهره خسروی لقب (نفر دوم) ، نیره نامجو بالاشهری (نفر سوم)

چکیده

در فضای رقابتی و در حال تغییر امروزی، یکی از مهم ترین مباحثی که به طور گسترده مورد توجه مدیران قرار گرفته است این است که چگونه سازمان و کارکنان خود را در برابر تغییرات جدید آماده کنند؛ چرا که به وجود آمدن هر تغییر جدیدی برای عده ای از کارکنان ناملموس است و مقاومت آنان در برابر تغییر امری طبیعی به شمار می رود. در این وضعیت، هنر مدیر این است که در کارکنان آمادگی لازم را به وجود آورد. در این پژوهش تلاش شده است تا ابعاد مختلف آمادگی در برابر تغییر مورد بررسی قرار گیرد و مهم ترین عواملی که برای آمادگی سازمان و کارکنان در برابر تغییر وجود دارد، شناسایی شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای با طیف لیکرت 5 گزینه ای جمع-آوری گردیده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بوشهر بوده است و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 98 نفر برآورد شد. در این پژوهش شش فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که کلیه آن ها مورد تایید قرار گرفتند بدین معنا که میان مدیریت سازمان برای تغییر، ایجاد نیاز مشترک، شکل دهی چشم انداز برای تغییر، مشارکت در ایجاد تغییر، نظارت بر پیشرفت تغییر و پایدار کردن تغییر با آمادگی سازمان برای تغییر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد