09 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی ، دانشگاه پونا ، هندوستان (1368 - 1375)
  • فوق لیسانس مدیریت اداری ، دانشگاه پونا ، هندوستان (1365 - 1368)
  • لیسانس شیمی محض ، دانشگاه پونا ، هندوستان (1361 - 1364)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
ابراهیم رجب پور، فخریه حمیدیان پور، عزیزه حسینی اقبال، ستایش منش پریسا (1401) شناسایی و تحلیل اهمیت عوامل کلیدی رفتار اخلاقی کارکنان با بکارگیری رویکرد سوارا فازی تأملات اخلاقی: دوره 3، شماره 2؛ پیاپی 10; 69-92
3
حمیده جمادی، مجید اسماعیل پور، فخریه حمیدیان پور (1399) بررسی تاثیر کارکرد مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی درون سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان مدیریت فردا: 19; 169-186
4
نسیم بهشت خو ، فخریه حمیدیان پور، مجید اسماعیل پور (1399) تاثیر رفاه روانی کارکنان بر ایجاد انگیزه جهت نوآوری در شرکت (موردمطالعه: شرکت های پتروشیمی استان بوشهر) مدیریت فردا: 19; 165-180
5
حیدر احمدی، فخریه حمیدیان پور، احمدی دوقزلو سارا (1399) شناسایی معیارهای جذب اعضای هیئت علمی با تأکید بر دانشگاه کارآفرین (مورد مطالعه: دانشگاه خلیج فارس بوشهر) مدیریت منابع انسانی پایدار: 2; 237-262
6
زهرا محمدی، مجید اسماعیل پور، فخریه حمیدیان پور (1399) تأثیر کارآفرینی محوری و بازارمحوری بر اثربخشی بازاریابی از طریق قابلیت بازاریابی در کسب وکارهای کوچک و متوسط کاوشهای مدیریت بازرگانی: ; 339،364
7
فخریه حمیدیان پور، زهرا حصیری (1398) بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نو آوری مدیریت فردا: ; 1،16
8
9
فخریه حمیدیان پور، ابراهیم رجب پور، سلیمه افراخته، عمران مهرابی (1398) بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی: ; 1،22
10
11
12
فخریه حمیدیان پور، فاطمه سادات منصورآبادی (1395) بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی مدیریت فردا: ; 93107
13
فخریه حمیدیان پور، مجید اسماعیل پور، راضیه زارعی (1395) بررسی تاثیرهوش فرهنگی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران بر مقاومت کارکنان درمقابل تغییر مدیریت فردا: ; 125135
14
Fakhrieh Hamidianpour, Majid Esmaeilpour, (2016) STUDYING THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP STYLE ON ORGANIZATIONAL CULTURE CHANGE journal of academy of business and economics: 16; 7-24
15
فخریه حمیدیان پور، عادل پوردهقان (1394) تحلیل تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند: مطالعه موردی برند گوشی های تلفن همراه بررسیهای بازرگانی: ; 55،69
16
Gholamreza Jamali, Fakhrieh Hamidianpour, (2015) Pathology of Employee Performance Evaluation System in Abadan Refinery journal of exploratory studies in law and management: 2; 145-156
17
, Fakhrieh Hamidianpour, Gholamreza Jamali (2015) Factors affecting the performance evaluation of the employee Abadan Refinery iranian journal of business and economics: 2; 20-26
18
فخریه حمیدیان پور، احمد الله یاری بوزنجانی (1392) سبک مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و معرفی الگویی جهت بکارگیری آن در سازمان ها معرفت: ; 57،64
19
فخریه حمیدیان پور، علیرضا ضیایی بیده ، محمد سعید اردکانی (1392) ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کاوش های مدیریت بازرگانی: ; 1،20
20
محمود رضا سعیدی ، فخریه حمیدیان پور (1392) بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر نگرش، هنجار و رفتار کارکنان خدماتی مطالعات رفتار سازمانی: ; 61،86
21
Fakhrieh Hamidianpour, Seyed Yaghoub Hosseini (2013) The Impact of Relationship Marketing Levels on Non-Financial Hotel Performance Case of Study: Four and Five-Star Shiraz Hotels International Academic Research Journal of Business Management: 1; 20-30
22
23
فخریه حمیدیان پور، رضا سیاوشی، زعیمه نعمت الهی (1391) ارزیابی سطوح نیازهای کارکنان در فرماندهی نیروی انتظامی استان بوشهر : رویکردی مقایسه ای بر پایه تحلیل های آماری م تصمیم گیری فازی پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی: ; 43،68
مقالات در همایش ها
1
فخریه حمیدیان پور، نرگس حسینی پور (1402) تاثیر استفاده از هوش مصنوعی بر فرآیند گزینش و استخدام دومین کنفرانس بین لمللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، ایران، تهران
2
فخریه حمیدیان پور، محمد رضا غلامی زاده (1402) بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر پیش بینی پذیری نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، ایران، اصفهان
3
فخریه حمیدیان پور، حامد بهشتیان، زهرا قاسمی (1400) بررسی تأثیر اخلاق کسب وکار بر رفتار شهروندی سازمانی هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی، ایران، تهران
4
فخریه حمیدیان پور، مقدسه مهری، محمد هادی اسماعیلی (1399) بررسی رابطه اخلاق کسب و کار و مزیت رقابتی دومین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نو پا، ایران، شیراز
5
فخریه حمیدیان پور، فوزیه حسن پور، عبد الرحمن حاجی پور (1399) بررسی تآثیر اخلاق کسب و کار بر تعالی سازمان دومین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نو پا، ایران، شیراز
6
فخریه حمیدیان پور، سولماز موسوی شورگلی، مرضیه دلواری (1399) بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر ادراک کارکنان و کیفیت خدمات درک شده توسط مشتری )مورد مطالعه: بانک ملی شهر بوشهر دومین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نو پا، ایران، شیراز
7
فخریه حمیدیان پور، الهه آقائی، فاطمه مظفری (1399) بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر موفقیت سازمان دومین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نو پا، ایران، شیراز
8
فخریه حمیدیان پور، مجید اسماعیل پور، محمد رضا کشاورز (1399) تأثیر اخلاق ادراک شده برند بر وفاداری برند از طریق متغیرهای میانجی تأثیر برند، اعتماد برند و شهرت برند اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارها ی نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
9
فخریه حمیدیان پور، زهرا ایزدی، مهسا کرمی (1399) تأثیر مسئولیتپذیری اخلاقی بر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک با میانجیگری )متغیر اعتماد( نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار، ایران، شیراز
10
فخریه حمیدیان پور، یلدا عدالت جو ، مرضیه کهنگی (1398) بررسی رابطه ی بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با سلامت سازمانی. نخستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نو پا در رونق تولید.
11
فخریه حمیدیان پور، یلدا عدالت جو ، مرضیه کهنگی (1398) بررسی رابطه ی بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با سلامت سازمانی نخستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نو پا در رونق تولید.
12
فخریه حمیدیان پور، فاطمه بزرگمهر، کیمیا خرم خورشید (1398) بررسی کدهای اخلاقی در تبلیغات اینترنتی نخستین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری.
13
فخریه حمیدیان پور، فاطمه عابدینی، زهرا محمد حسینی (1398) سنجش تاثیر استخدام نیروی انسانی شایسته و امنیت شغلی بر بهبود عملکرد سازمان نخستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا در رونق تولید
14
فخریه حمیدیان پور، سارا آرامی باغملایی ، علی احمدزاده (1397) تبیین پیوند میان اخلاق حرفه ای و تبلیغات تلویزیونی در آگاه سازی و ایجاد نگرش مثبت در افراد ششمین کنفرانس ملی تا زه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کا آفرینی در صنایع
15
فخریه حمیدیان پور، سینا حسینی پور ، زینب مهرورز (1397) بررسی تأثیر اخلاق کسب و کار بر اثربخشی تبلیغات اینترنتی پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
16
فخریه حمیدیان پور، نسرین رنگین کمان ، زهرا محمدی خلاری (1397) تاثیر اخلاق حرفه ای بر عملکرد سازمانی پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
17
فخریه حمیدیان پور، فاطمه زاهدی، نسیم کریم زاده (1397) بررسی تاثیر اخلاق کسب و کار بر بهره وری نیروی انسانی پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کار بردی در مدیریت و حسابداری
18
فخریه حمیدیان پور، محسن محتشم (1396) بررسی تاثیر ادراک مصرف کنندگان نسبت به رفتار اخلاقی فروشندگان بر وفاداری با میانجی گری نقش اعتماد به فروشنده و شرکت دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
19
فخریه حمیدیان پور، الهه زارعی (1396) بررسی عوامل روانشناختی موثر بر رفتار اخلاقی پرستاران کنفرانس بین لامللی تحقیقات جدید ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی
20
فخریه حمیدیان پور، فرنوش مشکسایان (1396) بررسی عوامل موثر بر اخلاق کسب و کار در اثر بخشی تبلیغات کنفرانس بین المللی تحقیقات جدید ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی
21
فخریه حمیدیان پور، سعید شیرازی (1396) بررسی رابطه بین اخلاق کسب و کار و مزیت رقابتی کنفرانس بین المللی رویکرد های پژوهشی در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و علوم انسانی
22
فخریه حمیدیان پور، رضا منصوریان (1396) ارائه مدلی جهت تبیین عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی مدیران کسب و کار کنفرانس بین المللی رویکرد های پژوهش در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و علوم انسانی
23
فخریه حمیدیان پور، ملیحه کرایی (1395) بررسی نقش اخلاق کسب و کار و کارآفرینی سازمان و تاثیر آن بر بخش خدمات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی
24
فخریه حمیدیان پور، فاطمه فرشید (1395) نقش اخلاق و مسیولیت اجتماعی در موفقیت کسب و کارهای کوچک جهانی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی
25
فخریه حمیدیان پور، عصمت احمدی (1395) بررسی رابطه بین امنیت شغلی کارکنان و پیش بینی پذیری سازمان سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی
26
فخریه حمیدیان پور، صدیقه محمودی (1395) تاثیر اخلاق کسب و کار بر عدالت سازمانی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصاد مقا ومتی
27
فخریه حمیدیان پور، الهام قیصری (1395) تبیین فضای اخلاقی سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
28
فخریه حمیدیان پور، حمیده غلامی (1395) بررسی رفتار اخلاقی فروشندگان بر رضایت مشتریان با میانجی گری تعهد و اعتماد دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
29
فخریه حمیدیان پور، کیانوش مرادی (1395) نقش اخلاقیات در کسب و کارهای مجازی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
30
فخریه حمیدیان پور، طیبه قنبری (1395) بررسی اخلاق کسب و کار و تأثیر آن بر عملکرد سازمان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
31
فخریه حمیدیان پور، فریبا هاشمی فر (1395) تبیین پیوند میان اخلاق کسب و کار و تبلیغات تجاری در وفادار سازی مشتریان کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
32
فخریه حمیدیان پور، مهدیه السادات علوی زاده (1395) بررسی تأثیر جو اخلاقی سازمان بر رضایت شغلی و وفاداری کارکنان کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
33
فخریه حمیدیان پور، سلیمه افراخته (1395) بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اخلاق کسب و کار بر اساس مدل رابینز کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
34
فخریه حمیدیان پور، سولماز موسوی شورگلی (1395) بررسی تاثیر رهبری اخلاق مدار بر کارآفرینی سازمانی با اثر میانجی گری توانمندسازی روانشناختی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نو آوری های باز
35
فخریه حمیدیان پور، مرضیه دلواری احمد پور (1395) تأثیر رهبری معنوی بر تعهد سازمانی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نو آوری های باز
36
فخریه حمیدیان پور، عمران مهرابی (1395) بررسی و شناسایی ابعاد اخلاق در تجارت الکترونیک پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نو آوری های باز
37
فخریه حمیدیان پور، محمد زاهدیان نصب (1395) تأثیر هوش اخلاقی بر کسب و کارهای کارآفرینانه پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نو آوری های باز
38
فخریه حمیدیان پور، عباس یزدان پناه (1395) بررسی تاثیر اخلاق کسب و کار بر روی بازاریابی داخلی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نو آوری های باز
39
فخریه حمیدیان پور، زهرا محمدی زاده (1394) بررسی تأثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی با تأکید برهویت سازمانی به عنوان متغیر میانجی سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
40
فخریه حمیدیان پور، نسیم بهشت خو (1394) ارزیابی رفاه روانی کارکنان و تاثیر آن بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
41
فخریه حمیدیان پور، الهام تنگستانی (1394) بررسی تاثیر اخلاق کسب و کار بر حاکمیت شرکتی سومین همایش بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد پژوهشی نوین
42
فخریه حمیدیان پور، فاطمه سادات منصورآبادی (1394) بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای کارکنان بر وفاداری مشتریان چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نو آوری های باز
43
فخریه حمیدیان پور، محبت جاویدفر (1394) نقش هوش معنوی و رهبری اخلاقی بر خود کار آمدی کارکنان چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نو آوری های باز
44
فخریه حمیدیان پور، مجید اسماعیل پور، سمیه مشایخ (1394) تحلیلی بر رابطه سبک رهبری تحول آفرین و ایجاد تغییرات در سازمان اولین همایش ملی اقتصاد, مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی
45
فخریه حمیدیان پور، رسول زارعی (1394) بررسی تاثیر فرهنگ سازمان بر یاد گیری سازمان و عدالت سازمانی:با در نظر گرفتن تاثیر تسهیم دانش و تعهد سازمانی کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت ,اقتصاد و حسابداری
46
فخریه حمیدیان پور، رسول زارعی (1394) بررسی تاثیر هوش سازمانی ( میل به تغییر , روحیه)بر مدیریت دانش: با در نظر گرفتن تاثیر فرهنگ سازمانی کنفرانس بین المللی جهت گبری های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری
47
فخریه حمیدیان پور، کسری اژدری (1394) بررسی تاثیر هوش سازمانی بر نو آوری: با در نظر گرفتن تاثیر خلاقیت کارکنان کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری
48
آذز نوش جاویدی ، فخریه حمیدیان پور (1394) بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی کنفرانس فرهنگ سازمانی و منابع سازمانی
49
بابک بوشهری، فخریه حمیدیان پور (1394) مروری بر مدیریت مشارکتی به عنوان عاملی در توانمند سازی انسانی کنفرانس بین المللی مدیریت ,حسابداری وعلوم اقتصادی
50
زهرا شفیع پور ، فخریه حمیدیان پور (1393) ارائه مدلی مفهومی جهت مروری بر کارآفرینی راهبردی با رویکرد منابع انسانی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد
51
فخریه حمیدیان پور، رضا اصائلو (1393) بررسی تاثیر عوامل اخلاقی و رفتاری بر روی عملکرد پروژه های ساخت کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
52
فخریه حمیدیان پور، الهام احمدی قلاتی (1393) توانمندسازی روانشناختی درسازمان : بررسی تاثیرتوانمندسازی روانشناختی برکارافرینی درون سازمانی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
53
فخریه حمیدیان پور، سمیرا قربانی، الهام احمدی (1393) بررسی و نقد رویکرد روابط انسانی و دیدگاه مازلو از دید قرآن کریم اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
54
فخریه حمیدیان پور، سمیه مشایخ (1393) بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر اثربخشی تیم های کاری اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
55
فخریه حمیدیان پور، سمیرا قربانی (1393) بررسی نقش و جایگاه و موانع حضور زنان در محیط کار (بررسی استراتژی سقف شیشه ای) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
56
فخریه حمیدیان پور، بدریه رضایی، صاحبه برجویی مجرد (1393) رابطه بین سکوت سازمانی و تعهد هنجاری با رفتار شهروندی سازمانی سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
57
فخریه حمیدیان پور، حمیده جمادی، ایمان محمدی (1393) مطالعه تطبیقی نظریه سیستمها با اسلام اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت -با محوریت توسعه پایدار
58
فخریه حمیدیان پور، صدیقه حجی، فاطمه حسینی (1393) بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تعهد شغلی اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت- با محوریت توسعه پایدار
59
فخریه حمیدیان پور، اسماعیل احمدی، سمیه مشایخ (1393) دیدگاه اسلامی نظریه انتظار وروم و مقایسه آن با نظریه غربی آن اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت-بامحوریت توسعه پایدار
60
فخریه حمیدیان پور، اسماعیل احمدی، کورش زارعی (1393) تاثیر سکوت سازمانی برتعهد عاطفی کارکنان اداره بنادرو دریا نوردی بوشهر اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت-با محوریت توسعه پایدار
61
اسکندر پاسالار، فخریه حمیدیان پور (1393) تاثیر شبکه های اجتماعی بر تجارت الکترونیک بر اساس مدل رقابتی پورتر اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت -با محوریت توسعه پایدار
62
فخریه حمیدیان پور، سید جواد موسوی ، ایمان محمدی (1393) شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار مدیریت دانش بر خلاقیت با استفاده از مدل AHP ( شرکتهای پتروشیمی منطقه انرژی اقتصادی پارس)) سومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
63
موسی مختاری، فخریه حمیدیان پور (1393) ارزیابی عملکرد کارکنان،چالشها وراهکارها دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
64
فخریه حمیدیان پور، موسی مختاری (1393) مدیریت تحول در بانک های دولتی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
65
فخریه حمیدیان پور، عبدالمجید پور نوروزی (1393) بررسی عوامل مهم و موثر بر خلاقیت منابع انسانی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
66
موسی مختاری، فخریه حمیدیان پور (1393) موانع خلاقیت ونو آوری در بانک های دولتی و راهکارهای مقابله با آن دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
67
فخریه حمیدیان پور، هادی مقصودی (1393) بررسی رابطه هوش عاطفی و گرایش به نوآوری سازمانی مورد مطالعه: اداره کل استاندارد استان بوشهر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
68
فخریه حمیدیان پور، فرهاد آمیان (1393) ارائه مدلی جامع از عوامل اثرگذار بز کارآفرینی سازمانی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
69
فخریه حمیدیان پور، عبدالمجید پور نوروزی (1393) بررسی عوامل مهم و موثر بر نهادینه شدن فرهنگ جهادی اولین کنفرانی ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
70
فخریه حمیدیان پور، عبدالمجید پور نوروزی (1393) تحول، پنجره ای به سوی پیشرفت اولین کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
71
رسول زارعی، فخریه حمیدیان پور (1393) ارائه مدلی جامع جهت بررسی نقش هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری تحول گرا برعدالت سازمانی درک شده از دیدگاه کارکناجهت بر اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
72
فخریه حمیدیان پور، کسری اژدری (1393) بررسی تأثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر اثربخشی نیروی انسانی اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
73
فخریه حمیدیان پور، سهیلا محبوبی (1393) بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی کارکنان: با در نظر گرفته تأثیر رفتارشهروندی سازمانی و یادگیری سازمانی اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
74
فخریه حمیدیان پور، مهدی توکلی (1393) تاثیر هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی کارکنان بانک سپه بوشهر اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
75
فخریه حمیدیان پور، مهدی توکلی (1393) ارائه مدلی جهت بررسی و تبیین پس آیندهای پیاده سازی عدالت سازمانی اولین کنففرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
76
فخریه حمیدیان پور، فریبا حسن نیازی (1393) کنکاشی در مبحث رهبری تحول آفرین و پیامدهای آن در سازمان های امروزی اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
77
فخریه حمیدیان پور، فرشاد بارگاهی (1393) بررسی تاثیر اعتماد سازی کارکنان بر اثر بخشی سازمانی :نقش میانجی رهبری تحول گرا و توانمند سازی کارکنان اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
78
فخریه حمیدیان پور، فریبا حسن نیازی (1393) ارائه مدلی جهت بررسی و تبیین پس آیندهای بازاریابی درونی اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
79
فخریه حمیدیان پور، حبیبه فیروزی، سمیرا کریمی (1393) نقش رهبری تحول آفرین بر ایجاد چابکی در بانکهای دولتی شهر بوشهر اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
80
فخریه حمیدیان پور، حبیبه فیروزی (1393) بررسی تاثیر مولفه های اثرگذار مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر خلق نوآوری سازمانی اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
81
فخریه حمیدیان پور، فریبا حسن نیازی (1393) تاثیر هوش معنوی بر تعهد عاطفی کارکنان شرکت برق منطقه ای بوشهر اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
82
فخریه حمیدیان پور، مهدی توکلی (1393) بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر کیفیت خدمات اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
83
فخریه حمیدیان پور، سهیلا محبوبی (1393) بررسی نقش شریک استراتژیک منابع انسانی بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی همایش ملی رویکرد های کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
84
آزاده جمالی، فخریه حمیدیان پور (1393) رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در بهبود عملکرد سازمان های دولتی همایش ملی رویکرد های کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
85
الهه بهمیاری، فخریه حمیدیان پور (1393) ارایه مدلی جهت معرفی عوامل موثر بر بد بینی سازمانی نخستین همایش ملی رویکرد های کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
86
فخریه حمیدیان پور، هادی مقصودی، عبدالمجید پورنوروزی (1393) بررسی عوامل موثر بر نو آوری در سازمان ها نخستین همایش ملی مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری
87
88
فخریه حمیدیان پور، محمد رنجبر (1393) بررسی دید گاه سیاسی مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی. کنفرانس بین المللی دانش مدیریت نوین
89
فخریه حمیدیان پور، مانی آرمان، راضیه زارعی (1393) بررسی عوامل موثر بر مقاومت در برابر تغییر کنفرانس بین المللی توسعه و کسب و کار
90
فخریه حمیدیان پور، مانی آرمان، زهرا حصیری (1393) بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا با مقاومت کارکنان در برابر تغییر کنفرانس بین المللی توسعه و تعا لی کسب و کار مدیریت و اقتصاد.
91
فخریه حمیدیان پور، مانی آرمان، راضیه زارعی (1393) بررسی عوامل موثر بر مقاومت در برابر تغییر. کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار .
92
فخریه حمیدیان پور، مانی آرمان، زهرا حصیری (1393) بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری. کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی اقتصاد و مدیریت .
93
اسکندر پاسالار، فخریه حمیدیان پور (1393) بومی سازی توسعه همایش بین المللی مدیریت
94
فخریه حمیدیان پور، صدیقه حجی (1393) بررسی تأثیر اعتمادسازمانی بر اشتیاق به کار کارکنان اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم .
95
فخریه حمیدیان پور، حبیبه فیروزی (1393) بررسی تاثیر منابع انسانی الکترونیک در ایجاد چابکی سازمانی اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
96
فخریه حمیدیان پور، محبوبه شفیعی، مریم دهقانی (1393) ارائ مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکت های دانش بنیان شهرستان بوشهر کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
97
فخریه حمیدیان پور، محبوبه شفیعی، مریم دهقانی (1393) ارائه مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرستان بوشهر کنفرانس بین المللی حسابداری اقتصاد, و مدیریت مالی.
98
فخریه حمیدیان پور، اسما عیل احمدی ، صدیقه حجی (1393) بررسی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد کارمندان بخش عملیاتی پالایشگاه آبادان کنفراس بین المللی حسابداری اقتصاد و مدیریت مالی
99
فخریه حمیدیان پور، جواد شکریان، عباس عباسی زاد (1393) اولویت بندی ابعاد و شاخصهای موثر بر ارزیابی آمادگی الکترونیکی یک سازمان (e-HRM) هولدینگ برای استقرار سیستمهای منابع انسانی الکترونیک کنفرانس ملی پویایی ,مدیریت توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
100
فخریه حمیدیان پور، اسماعیل احمدی (1393) کاربردRFIDدر تغییر نحوه ارزیابی کالا در اداره بندر و گمرک مطالعه موردی اداره گمرک و بندر بوشهر سومین همایش ملی مدیریت نوین .
101
فخریه حمیدیان پور، الهام احمدی، سمیرا قربانی (1393) بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر ارزیابی و بهبود عملکرد کیفی و نوآورانه سومین همایش علوم مدیریت نوین .
102
فخریه حمیدیان پور، زهره خسروی لقب، نیره نامجو بالاشهری (1392) بررسی ابعاد مختلف اثرگذار بر آمادگی سازمان برای تغییر دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
103
فخریه حمیدیان پور، زهره خسروی لقب (1392) لزوم بکارگیری آموزش الکترونیکی در پیشرفت منابع انسانی سازمان های دولتی دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
عبدالمجید پور نوروزی ، فخریه حمیدیان پور، مانی آرمان (1394) بررسی تأثیر مدیریت دانش بر چابکی سازمان (مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی استان بوشهر)
18
19
20
21
فریبا حسن نیازی ، فخریه حمیدیان پور، مانی آرمان (1394) سنجش فرسودگی شغلی و تاثیر معنویت سازمانی برآن (مورد مطالعه:دانشگاه خلیج فارس)
22
اسماعیل احمدی، فخریه حمیدیان پور، غلامرضا جمالی (1394) آسیب شناسی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در پالایشگاه شهر آبادان
23
زهرا حصیری، فخریه حمیدیان پور، مانی آرمان (1393) بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری
24
25
آسیه درگویی، فخریه حمیدیان پور، مجید اسماعیل پور (1392) بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی واحد های شرکت مخابرات شهر بوشهر
26
27
سمانه رئیسی نافچی ، فخریه حمیدیان پور، سید یعقوب حسینی (1391) تاثیر مدیریت راهبردی و بازاریابی رابطه مند بر عملکرد سازمانی
28
29
بنت الهدا رایزن ، فخریه حمیدیان پور، مجید اسماعیل پور (1390) بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!