06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
اولویت بندی ابعاد و شاخصهای موثر بر ارزیابی آمادگی الکترونیکی یک سازمان (e-HRM) هولدینگ برای استقرار سیستمهای منابع انسانی الکترونیک
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
،(FAHP) اولویت بندی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ،(e-HRM) کلمات کلیدی: سیستمهای منابع انسانی الکترونیک, سازمان هولدینگ
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، جواد شکریان (نفر دوم) ، عباس عباسی زاد (نفر سوم)

چکیده

برای پاسخگویی به نیازهای جدید اقتصاد دانشبنیان، شرکتها باید پتانسیل و بهرهوری کارمندان خود را ارتقا دهند. این به شکل خاص میتواند در این زمینه موثر e-HRM هدفی است که سیستمهای اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی به شکل کلی و یکی از نوآورانهترین و در عین حال جذابترین تحولات در عرصه مدیریت منابع انسانی است. در این مطالعه با e-HRM . باشد بررسی در پیشینه تحقیق شاخصهای موثر بر ارزیابی آمادگی الکترونیک سازمانها برای استقرار سیستمهای منابع انسانی الکترونیک شناسایی و از طریق نظرات خبرگان و کارشناسان یک سازمان هولدینگ این عوامل اولویتبندی شدهاند. آمادگی الکترونیک در چهار بعد مورد مطالعه قرار میگیرد که این بعدها به ترتیب عبارتند از: بعد زیرساخت فنی و فناوری اطلاعات، بعد انسانی و فرهنگی، بعد زیرساخت قانونی و حقوقی و عوامل مدیریتی و استراتژیهای مبتنی بر فناوری اطلاعات که با وزن اولویتی «(C زیرساختهای فنی و فناوری اطلاعات ( 1 » پس از تجزیه و تحلیل دادهها مشخص شد که از نظر خبرگان، ب?عد 0/326 مهمترین استراتژی در میان عوامل اصلی موثر بر ارزیابی آمادگی الکترونیک سازمان مورد مطالعه میباشد. همچنین در با سهم کلی (S رابطه با اولویتبندی کلی، مشخص گردید شاخصهای ایجاد بستر قانونی استفاده از سیستمهای الکترونیک ( 10 9 درصد سهم بسزایی در آمادگی سازمان برای / با 91 e-HRM جهت (S 12/56 درصدی و مناسب بودن زیرساخت سختافزار ( 3 در آن دارند. e-HRM استقرار سیستم