06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه بین سکوت سازمانی و تعهد هنجاری با رفتار شهروندی سازمانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
سکوت سازمانی، تعهد هنجاری، رفتار شهروندی سازمانی، بانک صادرات، بوشهر.
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، بدریه رضایی (نفر دوم) ، صاحبه برجویی مجرد (نفر سوم)

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین دلایل سکوت سازمانی و تعهد هنجاری با رفتار شهروندی سازمانی است. تحقیق حاضر از لحاظ روش، تحقیقی پیمایشی و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. در بخش نظری این مطالعه، دلایل سکوت سازمانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در یک چارچوب مفهومی توضح داده شده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شعب بانک صادرات شهر بوشهر انتخاب گردید. نتایج مطالعه با استفاده از نرم افزار spss v20 تحلیل گردید که نشان می دهد بین تعهد هنجاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد اما بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط منفی وجود دارد.