06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرستان بوشهر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کارآفرینی استراتژیک، نوآوری استراتژیک، فرهنگ، رهبری
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، محبوبه شفیعی (نفر دوم) ، مریم دهقانی (نفر سوم)

چکیده

شرایط بازار متغیر است و همین شرایط کسب و کارها را وادار میکند که با شرایط موجود انطباق یابند و کسب و کار خود رامتناسب با فناوری های جدید و گزاره های ارزشی منحصر بفرد بازنویسی کنند. در محیط رقابتی امروزه، سازمانها تلاش می کنندکه نوآوریهای رقبای خود را تقلید کنند در نتیجه نوآوری و بهبود مستمر برای موفقیت کسب و کار بسیار ضروری است وبنابراین برای حل این مسئله نوآوری استراتژیک در دستور کار سازمانها قرار می گیرد. نوآوری استراتژیک، نوآوری ایجادبازارهای جدید است و باعث ایجاد ارزش برای مشتری میشود و بازارهای موجود را به منظور ایجاد ارزش برای مشتری تغییرشکل میدهد. از طرفی دیگر کارآفرینی استراتژیک که نقشی مهم در محیط های بسیار آشفته دارد، فعالیت های استراتژیک را بافعالیتهای کارآفرینی ادغام میکند. هدف از کارآفرینی استراتژیک ایجاد مزایای رقابتی مستمری است که منجر به حداکثرخلق ارزش می شود. در این مقاله ضمن معرفی مفهوم نوآوری استراتژیک و کارآفرینی استراتژیک و بررسی پیشینه ها و ادبیاتموجود، مدل مفهومی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک، طراحی و شرح داده شده که جامعه آماری این پژوهششرکتهای دانش بنیان فعال در پارک علم و فنآوری بوشهر می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون این مدل، فرضیهاصلی پژوهشی تأیید می شود که نشان می دهد کارآفرینی استراتژیک رابطه مثبت و معناداری با نوآوری استراتژیک در سازماندارد.