05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد کارمندان بخش عملیاتی پالایشگاه آبادان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلید واژه: ارزیابی عملکرد, پالایشگاه آبادان ,عملکرد کارکنان
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، اسما عیل احمدی (نفر دوم) ، صدیقه حجی (نفر سوم)

چکیده

ارزیابی عملکرد روشی برای ارزیابی رفتار کارمندان در محیط کار است و معمولا شامل جنبه کمی و کیفی عملکرد شغلی می شود . هدف از این مطالعه بررسی عواملی است که بر ارزیابی عملکرد اثر می گذارد . هدف نهایی هر سازمان دستیابی به اهداف و مقاصد تعیین شده است.برای رسیدن به این اهداف و مقاصد کارایی و کارآمدی در کاربرد منابع انسانی و غیر انسانی به دقت کنترل می شوند. دامنه این مطالعه فقط کارمندان(کارمندان دفتری)پالایشگاه آبادان است.عواملی مانند استاندارد های عملکرد ,عامل زمان فرایند سیستم ارزیابی و بازخورد همگی بر ارزیابی عملکرد در سازمان تاثیر گذار هستند. پالایشگاه آبادان 340 کارمند دارد.محقق از نمونه گیری لایه ای تصادفی استفاده کرده است که از آن نمونه 138 نفری به دست آمده است. ماهیت طرح پژوهشی است و داده ها با استفاده از پرسشنامه ساختار یافته و نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. پرسشنامه ها در گروههای هدف توزیع شد و برای تحلیل داده ها تکمیل و جمع آوری شد. محقق داده ها را با استفاده از توزیع فراوانی, جدول بندی متقاطع و مجذور کای تحلیل کرده تا به نظرات عملی دست یابد. از بسته آماری spss استفاده شد.