05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر منابع انسانی الکترونیک در ایجاد چابکی سازمانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Key words:human Resources electronic, Learning organization, organizational agility, agility capabilities.
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، حبیبه فیروزی (نفر دوم)

چکیده

چابکی مجموعه ای ازتوانمندی ها و شایستگی هااست که باعث بقاوپیشرفت سازمان درمحیط کسب وکارمیشود یکی ازرویکردهایی که به سازمان ها درافزایش چابکی کمک می کند رویکرد منابع انسانی الکترونیک می باشد هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این مسئله است که چگونه می توان به کمک رویکرد منابع انسانی الکترونیک قابلیتهای یک سازمان چابک انعطاف پذیری پاسخ گویی نوآوری و سرعت را توسعه داد پس ازبررسی پژوهشهای انجام شده داخل و خارج ازکشور درزمینه چابکی سازمان و منابع انسانی الکترونیکمتغیرهای مدل پژوهش تعیین شد بابررسی متغیرها مشخص شد که قابلیت هایی که درسازمان برای چابکی وجود دارد نوآوری سرعت پاسخ گویی و انعطاف پذیری درمقابل تغییرات است ضمن اینکه ساختارسازمانی یادگیرنده نیز دراین میان برتاثیری که منابع انسانی الکترونیک برچابکی میگذارد نقش داشته و اثرآن درنظر گرفته شده است درادامه بامطالعه پیشینه پژوهشهای صورت گرفته مدل مفهومی طراحی شده که نحوه ارتباط این عناصررا با چابکی سازمان نشان میدهد