06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر اعتمادسازمانی بر اشتیاق به کار کارکنان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
شتیاق به کار، اعتماد سازمانی، صداقت، شایستگی، خیرخواهی، قابلیت
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، صدیقه حجی (نفر دوم)

چکیده

شتیاق به کار بالای کارکنان میتواند موجب بهبود عملکرد سازمان بشود، به همین دلیل در سالهای اخیر به صورت یک موضوع اساسی برای مدیران منابع انسانی مطرح بوده است. این پژوهش پیرامون بررسی تأثیر اعتمادسازمانی بر اشتیاق به کار کارکنان است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمانهای آموزش و پرورش و کمیته امداد شهر ریگ از شهرهای استان بوشهرکه تعداد آنها 55 نفر میباشد. نمونه آماری براساس جدول مورگان 84نفر بدست آمد. ماهیت طرح پژوهشی است و برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. تحلیل دادهها در نرم افزار spss با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار ابعاد اعتماد سازمانی صداقت، شایستگی، خیرخواهی، قابلیت اتکابر اشتیاق به کار کارکنان است. به عبارتی سطح بالای اعتماد سازمانی به پیامدهای مثبتی مانند اشتیاق به کار میانجامد