05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی توانمندی های مورد نیاز مدیران منابع انسانی از منظر شاخص های عملکردی مدیریت: رویکردی مقایسه ای با کاربرد فنون تصمیم گیری چند شاخصه گروهی فازی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
واژه های کلیدی: ارزیابی عملکرد مدیران، توانمندی های مدیریتی، مدیران منابع انسانی، فنون تصمیم گیری چندشاخصه گروهی فازی.
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، رضا سیاوشی (نفر دوم) ، محمدحسین کبگانی (نفر سوم)

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و اهمیت سنجی توانمندیهای لازم مدیران منابع انسانی به عنوان یکی از کلیدیترین مدیران میانی، از منظر شاخصهای عملکردی و وظیفه های مدیریت، انجام شده است. دسته بندی هفتگانه ارائه شده توسط محقیق این پژوهش، شامل توانمندیهای هدایت و رهبری، سازماندهی، انسانی، کنترل و نظارت، برنامه ریزی، ارتباطی و گزارشدهی و گزارش گیری، میباشند که هر کدام شامل زیرمعیارهایی متفاوت میباشند. رویکرد اهیمت سنجی مورد استفاده در این مطالعه با بهره گیری از نظر خبرگان دانشگاهی و مدیران منابع انسانی، کمی- مقایسه ای، میباشد، بدین صورت که وزن و رتبه هر یک از ابعاد مدل و بار دیگر با دیفازی )EA( یک بار با رویکرد تحلیل توسعه ای چانگ ،)FAHP( مفهومی، با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازی و نهایتا رتبه های ادغامی، توسط روش ادغامی میانگین رتبه ها محاسبه شدهاند، که با هر ،)CA( سازی اولیه توسط روش مرکز ناحیه سه رویکرد، " توانمندیهای انسانی" مدیران منابع انسانی از درجه اهمیت نخست، برخوردار شد. علاوه براین، به منظور تعیین همبستگی روشهای رتبه بندی، توسط آزمون همبستگی رتبهای اسپیرمن، در سطح اطمینان 59 و 55 درصد، میتوان بیان نمود که سه روش رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها، از همبستگی مثبت و بالایی نسبت به هم برخوردارند و ازطرفی، با قابل قبول بودن نرخ ناسازگاری محاسبه شده برای ماتریسهای تصمیم، میتوان منافع ناشی از به کار بستن نتایج این مقاله را تضمین نمود.