05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بومی سازی توسعه
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
واژه های کلیدی:بومی سازی نو سازی توانمند سازی مشارکت عدالت
پژوهشگران اسکندر پاسالار (نفر اول) ، فخریه حمیدیان پور (نفر دوم)

چکیده

در دنیای امروزی بومی سازی و بومی کردن از اهمیت ویژه ای در تئوری سیاسی بر خوردار است.بومی سازی مساوی با توانمند کردن افراد و واگذار کردن اختیارات و حق تصمیم گیری به افراد در مناطق مختلف می باشد.توسعه فرایندی در هم تنیده و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی, سیاسی, اجتاعی و فرهنگی است وبه معنای فراهم شدن زمینه های لازم برای پیدایی ظرفیتهاوقابلیتهای عناصر مختلف در اجتماع و میدان یافتن آنها برای دستیابی به پیشرفت ,عدالت و افزایش رضایت افراد و همچنین افزایش توانائیهای کمی و کیفی در بطن جامعه و حکومت است. توسعه به مفهوم تحول کیفی, گذر از دوره ای به دوره دیگر مستلزم ایجاد تغییر همه جانبه در ابعد اقتصادی, سیاسی,اجتماعی فرهنگی و ...است این مقاله به بررسی بومی سازی توسعه و تاثیراتی که نو سازی و مشارکت در اجرای آن و همچنین اثراتی که بر عدالت می گذارد می پردازد.