05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدلی جهت بررسی و تبیین پس آیندهای پیاده سازی عدالت سازمانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: عدالت سازمانی، رضایت کارکنان، رفتار شهروندی، صداقت کارکنان
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، مهدی توکلی (نفر دوم)

چکیده

عدالت سازمانی مجموعه ای از تصمیم ها، قوانین و مقررات، تخصیص ها و رفتارهای منصفانه و عادلانه است که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر تمام جنبه های سازمان نفوذ دارد و می تواند به بقا، پویایی و پیشرفت سازمان منجر گردد. عدالت سازمانی در واقع یکی از عوامل اصلی موفقیت هر سازمانی است و باعث ارضا کارکنان، بهبود تعهد و وفاداری آنها نسبت به سازمان می شد. هدف این تحقیق بررسی پس آیندهای عدالت سازمانی است. روشی که در این تحقیق دنبال کرده ایم از نوع مروری، توصیفی است و بدین منظور تعداد زیادی از پژوهش ای پیشین صورت در این زمینه بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان میدهد که از میان پس آیندهای پیاده سازی عدالت سازمانی، می توان به بهبود رضایت کارکنان، بهبود رفتار شهروندی، صداقت از جانب کارکنان و....اشاره کرد.