06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر اعتماد سازی کارکنان بر اثر بخشی سازمانی :نقش میانجی رهبری تحول گرا و توانمند سازی کارکنان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
واژگان کلیدی:اعتماد سازی کارکنان , توانمند سازی کارکنان, رهبری تحول گرا ,اثر بخشی سازمانی
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، فرشاد بارگاهی (نفر دوم)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این مسئله است که چگونه می توان با اعتماد سازی در کارکنان در ارتباط با مدیران و سازمان به هدف اصلی سازمان یعنی اثر بخشی دست یافت . پس از بررسی پژوهش های انجام شده داخل و خارج از کشور, در زمینه اعتماد سازی در کارکنان و عوامل موثر بر اثر بخشی سازمانی ,متغیر های مدل پژوهش تعیین شد با بررسی متغیرها, مشخص شد که سبک رهبری تحول گرا و توانمند سازی کارکنان اثر قابل توجهی بر اثر بخشی سازمان دارند. ضمن اینکه بر اساس بررسی های انجام شده مشخص شد که سبک رهبری تحول آفرین رابطه ایجاد شده بین اعتماد سازی کارکنان و توانمند سازی کارکنان را هم تحت تاثیر قرار می دهد در ادامه با مطالعه پیشینه پژوهش های صورت گرفته مدل مفهومی طراحی شده ,که نحوه ارتباط این عناصر را با اثر بخشی سازمان نشان میدهد