06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدلی جهت بررسی و تبیین پس آیندهای بازاریابی درونی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
لیدواژه ها: بازاریابی درونی، رضایت کارکناان، عملکرد کارکنان، تعهد کارکنا
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، فریبا حسن نیازی (نفر دوم)

چکیده

بازاریابی درونی به کارکنان به عنوان مشتریان درونی و به مشاغل به عنوان محصولات درونی می نگرد و متمرکز بر روابط درونی مناسب بین افراد در همه سطوح در سازمانها می باشد. بازاریابی درونی به معنای این است که یک شرکت خدماتی درک روشنی از مأموریت و اهداف سازمان به کارکنانش ارائه دهد و به منظور دستیابی به اهداف مطلوب سازمانی آنها را آموزش دهد و برانگخته کند و مورد ارزیابی قرار دهد. هدف این تحقیق بررسی پس آیندهای بازاریابی درونی است. روشی که در این تحقیق دنبال کرده ایم از نوع مروری، توصیفی است و بدین منظور تعداد زیادی از پژوهش های پیشین صورت گرفته در این زمینه، بررسی شده اند نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان پس آیندهای بکارگیری بازاریابی درونی، بهبود رضایت کارکنان، افزایش عملکرد و تعهد کارکنان و.... از بیشترین درصد برخوردار بودند.