06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش رهبری تحول آفرین بر ایجاد چابکی در بانکهای دولتی شهر بوشهر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: رهبری،رهبری تحول آفرین،چابکی سازمانی، نوآوری، انعطاف پذیری، پاسخگویی، سرعت
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، حبیبه فیروزی (نفر دوم) ، سمیرا کریمی (نفر سوم)

چکیده

در بازار رقابتی نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطاف پذیری و نیز پاسخگویی سازمان وجود دارد. امروزه بسیاری از سازمانها و شرکتها با رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی رو به رو هستند که به واسطه نوآوری های تکنولوژی تغییر محیط های بازاری ونیازهای در حال تغییر مشتریان، شدت یافته است. یکی از راه های پاسخگویی به این عوامل تغیر و تحول سازمانی چابکی است. در چنین شرایطی، مستلزم تغییر در فعالیتها و وظایف سازمانی و چگونگی اداره به واسطه رهبری سازمانهاست. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی نقش رهبری تحول گرا در ایجاد چابکی در بانکها انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده ونمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفته است. یافته ها با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی در بانکها دولتی شهر بوشهر ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.