05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هوش معنوی بر تعهد عاطفی کارکنان شرکت برق منطقه ای بوشهر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: هوش معنوی تعهد عاطفی شرکت برق منطقه ای بوشهر
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، فریبا حسن نیازی (نفر دوم)

چکیده

هوش مفهومی است که از دیر باز آدمی به پژوهش و تفحص در مورد ابعاد, تظاهرات ,ویژگی ها و انواع آن علاقه مند بوده است . یکی از ابعاد هوش تحت عنوان << هوش معنوی>> جزو عرصه هایی است که تحقیقات چندان منسجم و نظام مندی در جهت شناخت و تبیین ویژ گی ها و مولفه های آن در حد و اندازه سایر انواع هوش صورت نپذیرفته است. در این راستا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هوش معنوی بر تعهد عاطفی کارکنان شرکت برق منطقه ای بوشهر است تا با نتیجه این پژوهش بتوان قدمی کوچک در بهبود عملکرد این ارگان مهم برداشت . مقاله حاضر که حاصل یک کار پژوهشی است بر روی داده های بدست آمده از 74 نفر از کارکنان شرکت برق منطقه ای بوشهر انجام گرفت. این داده ها توسط نرم افزار spss و تو سط آزمون های رگرسین چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که ازبین فرضیه های پژ وهش همه فرضیه ها مورد پذیرش قرار گرفت و ابعد هوش معنوی بر تعهد عاطفی کارکنان تاثیر مثبت و معنا داری دارد, بنابراین هر چقدر هوش معنوی در سازمان ها تقویت شود, کارکنان در سازمان در قبال مسائل اغلب متعهد خواهند بود.