06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارایه مدلی جهت معرفی عوامل موثر بر بد بینی سازمانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: بد بینی سازمانی ,احساس بی عدالتی, عدم صداقت ,رفتار تحقیر آمیز و بد خواهانه
پژوهشگران الهه بهمیاری (نفر اول) ، فخریه حمیدیان پور (نفر دوم)

چکیده

بدبینی سازمانی یکی از موضوعات مهم رفتاری است که بر عملکرد کارکنان و در نهایت بر کارآمدی و اثر بخشی سازمان موثر می باشد. این مقاله به مفاهیم اصلی بدبینی سازمانی و رابطه آن ها با دیگر مفاهیم سازمانی می پردازد. در این مقاله سعی شده است با بررسی متون و مخصوصامقالات مرتبط با پذیرش همراه عوامل موثر بر بد بینی سازمانی شاخصهای موثر بر این موضوع شناسایی شده و میزان توجه متون به هر یک از این شاخصها را به صورت یک مطالعه کتابخانه ای و به شکلی مستدل و منظم مشخص نماید.در این راستا مدلی مفهومی و مفروض عوامل موثر بر بد بینی سازمانی بر اساس پیشینه های این موضوع شناسایی شد که دریک مدل دوازده بعدی ارائه شده است . در این بررسی معلوم شد که ضمن اینکه باید به تمامی غوامل مرتبط با بد بینی سازمانی توجه شود عامل های احساس بی عدالتی عدم صداقت رفتار تحقیر آمیز و بد خواهانه عدم حمایت سازمانی چهار عاملی هستند که تاثیر بیشتری را بر بدبینی سازمانی داشته و توجه محققان را بیشتر به خود معطوف داشته است.