05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار مدیریت دانش بر خلاقیت با استفاده از مدل AHP ( شرکتهای پتروشیمی منطقه انرژی اقتصادی پارس))
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
واژه های کلیدی: مدیریت دانش, توانمندساز های مدیریت دانش .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP), فرهنگ سازمانی, ساختار سازمانی , کارکنان, فناوری اطلاعات
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، سید جواد موسوی (نفر دوم) ، ایمان محمدی (نفر سوم)

چکیده

بزرگترین سرمایه هر سازمان دانش آن سازمان است و یکی از مهمترین وظایف مدیران, مدیریت کردن آن می باشد. مدیریت دانش مجموعه ای از فرایند ها است که داده ها و اطلاعات موجود در سازمان را به دانشی ارزشمند تبدیل می کند و این فرایند ها شامل خلق,کسب, تسهیم, بکارگیری و درونی سازی دانش می باشند. اجرای مدیریت دانش یکی از مهمترین راهکار های بهبود سطح دانش در هر سازمانی بحساب می آید . هدف از این تحقیق شناسایی توانمند سازهای مدیریت دانش و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک AHPدر شرکتهای پتروشیمی منطقه انرژی اقتصادی پارس می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای بین 108 نفر از کارکنان و متخصصان به عنوان نمونه توزیع شد. توانمند سازها شامل فرهنگ سازمانی ( همکاری ,اعتماد ,یادگیری), ساختار سازمانی ( متمرکز ,رسمی) کارکنان و فناوری اطلاعات می باشند. برای اولویت بندی آنها و تحلیل داده از نرم افزار های SPSS و Expert Choice استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد به ترتیب عوامل کارکنان با مهارت بالا ,همکاری, یادگیری ,حمایت فناوری اطلاعات ,اعتماد, ساحتار سازمانی رسمی و مترکز بیشترین اثر گذاری را بر روی خلاقیت سازمانی دارند.