06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
توانمندسازی روانشناختی درسازمان : بررسی تاثیرتوانمندسازی روانشناختی برکارافرینی درون سازمانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: توانمندسازی ، توانمندسازی روانشناختی ، کارآفرینی سازمانی
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، الهام احمدی قلاتی (نفر دوم)

چکیده

همیت و ضرورت منابع انسانی درسازمان برکسی پوشیده نیست کارآفرینی نیروی انسانی درسازمان نیز امروزه نیازغیرقابل انکار سازمانهاست منابع انسانی مهمترین و باارزشترین دارایی ای است که هرسازمان دراختیاردارد موثرترین راه بدست آوردن مزیت رقابتی درشرایط فعلی کارامدتر کردن کارکنان سازمانهاست میتوان اذعان نمود که بدون افراد کارامد دستیابی به اهداف سازمانی غیرممکن می باشد منابع انسانی نقش اساسی دررشد پویایی بالندگی و یاشکست و نابودی سازمان ها دارند بنابراین باتوجه به اینکه امروزه سازمانها هزنیه های هنگفتی را به علت عدم توانمندسازی کارکنانشان نسبت به سازمانها مانند هزینه های مربوط به ترک خدمت کارکنان غیبت آ«ها وهمچنین هزینه های نای ازکارمندیابی جذب و اموزش مجدد نیروهای جدید و ... بطور ناخواسته متحمل میشوند به نظر میرسد که وجود توانمندسازی روانشناختی و افزایش میزان آن درسازمان ها باتوجه به فراهم نمودن زمینه های مناسب منجر به مزایایی هم برای افراد و هم برای سازمان میشود و میتواند برکارافرینی سازمانی کارکنان تاثیر گذارد لذا مادراین پژوهش درپی آن هستیم که به بررسی این موضوع بپردازیم که توانمندسازی روانشناختی چه تاثیراتی درسازمان به دنبال دارد و بالاخص تاثیر آن برکارآفرینی سازمانی درادبیات نظری موجود چگونه بررسی شده است مساله اصلی که توجه محقق را به خود معطوف نموده است بررسی این موضوع می باشد که آیا توانمندنمودن کارکنان ازبعد روانشناختی میتواند موجبات کارافرینی درون سازمانی را فراهم آورد و تاثیری برآن دارد یاخیر؟ و درادبیات نظری موجود چه ابعادی ازاین مساله مورد بررسی قرارگرفته است