05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر سکوت سازمانی برتعهد عاطفی کارکنان اداره بنادرو دریا نوردی بوشهر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: سکوت سازمانی، اداره بندر و کشتیرانی بوشهر، تعهد عاطفی
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، اسماعیل احمدی (نفر دوم) ، کورش زارعی (نفر سوم)

چکیده

امروزه در بسیاری از سازمان ها شاهد امتناع کارکنان از ارائه عقیده ها و نظرات خود درمورد مشکلات سازمانی هستیم و در سازمان ها جوی به وجود آمده است که اغلب موجب می شود،کارکنان احساس کنند عقیده ی آن ها با ارزش نبوده و باعث می شود که کارکنان را از صحبت کردن باز دارد.این پدیده تحت عنوان پدیده ی سکوت سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد که توسط شناسایی عوامل موثر بر سکوت سازمانی ما می توانیم گام های موثری در جهت از بین بردن موانع اظهار نظر کارکنان در سازمان ها برداریم . در این راستا مقاله حاضر که حاصل یک کار پژوهشی است برروی داده های بدست آمده از 47 نفر از کارکنان اداره بنادر و کشتیرانی بندر بوشهر انجام گرفت. این داده هاتوسط نرم افزار SPSSو توسط آزمون های رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادکه از بین فرضیه های پژوهش همه فرضیه ها مورد پذیرش قرار گرفت و ابعاد سکوت سازمانی بر تعهد عاطفی کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد، بنابراین هرچقدر سکوت در سازمان ها محیا باشد، کارکنان در سازمان در قبال مسائل اغلب سکوت کرده وبه دنبال تهعد عاطفی پایین خواهد بود.