06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر اثربخشی تیم های کاری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه ها: رهبری تحول آفرین ،تیم ،های کاری ،اثربخشی تیم های کاری
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، سمیه مشایخ (نفر دوم)

چکیده

سبک رهبری تحول آفرین 1 زمانی رخ می دهد که رهبران با ایجاد آگاهی وپذیرش اهداف وماموریت گروه از سوی کارکنان وترغیب آنها به اینکه فراتر از نیازهای شخصی به اهدف گروه توجه کنند،موجب ارتقاء تمایلات کارکنان بشود .از طرفی سازمان ها روز به روز تیم محورتر می شوند وتیم های اثربخش عامل حیاتی برای سازمان های موفق محسوب می شود.سازمان هایی که ساختار آن ها براساس تیمی می باشد ،نیازمند رهبری هستند ،رهبرانی که آنها را هدایت کنند وبرانگیزانند نه فقط در سطح فردی بلکه در سطح تیمی.لذا هدف پژوهش حاضر نشان دادن نقش کلیدی سبک رهبری تحول آفرین بر اثربخشی تیم 2ها خصوصا تیم های کاری می باشد.به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، 141 پرسشنامه در سازمان امورمالیاتی استان بوشهر توزیع گردید .داده ها پس ازجمع آوری براساس پرسشنامه رهبری تحول آفرین واثربخشی تیمی به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .ابعاد اثربخشی تیم شامل هم افزایی تیم ،مهارت ها ،اهداف عملکردی ،استفاده از منابع ،نوآوری وکیفیت می باشد.یافته های تحقیق نشان داد بین سبک رهبری تحول آفرین وابعاد اثربخشی تیمی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد